ادارهٔ اعزام

- کسب اطلاعات لازک از رشته‌هاى تحصيلي، هزينهٔ زندگي، ظرفيت پذيرش دانشجو و مقررات تحصيلى دانشگاه‌هاى خارج از کشور برحسب مورد.


- تهيه و تنظيم جزوات راهنمائى و هدايت داوطلبان در خارج از کشور در مورد سيستم آموزشى و تحصيلى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى خارج از کشور.


- تهيه و تنظيم پيشنهاد آئين‌نامه‌ها و ضوابط به اعزام دانشجو به خارج از کشور (اعم از بورسيه و غير بورسيه) و ارائهٔ آن به مسئولين ذيربط.


- همکارى و برقرارى ارتباط با ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى به‌منظور اعزام دانشجو به خارج براساس مقررات و رسيدگى به امور مربوط به آنها.


- بررسى و پيگيرى لازم به‌منظور تعيين و تشخيص اولويت رشته‌هاى موردنياز و کاملاً ضرورى جهت اعزام دانشجويان به خارج از کشور از طريق حوزهٔ معاونت آموزشى.


- تشکيل کلاس‌هاى راهنمائى و آموزش زبان خارجى براى قبول‌شدگان اعزام و برگزارى آزمون زبان خارجى.


- همکارى با سازمان سنجش آموزش کشور به‌منظور برگزارى آزمون علمى متقاضيان اعزام به خارج.


- انجام امور مربوط به تشکيل پروندهٔ دانشجويانى که در آزمون علمى و اخلاقى قبول شده‌اند.


- راهنمائى کامل متقاضيان اخذ پذيرش قبل از اقدام براى کسب پذيرش از نظر شرايط عمومى ثبت‌نام، دورهٔ آموزشي، شرايط و هزينه‌هاى اخذ پذيرش.


- بررسى و صدور مجوز پرداخت هزينه‌هاى اخذ پذيرش.


- بررسى درخواست همسران دانشجويان بورسيه، جهت ادامهٔ تحصيل به‌منظور اعطاء تسهيلات دانشجوئى در چارچوب مقررات مربوط.


- انجام امور مربوطه به اعزام دانشجويان دکتراى داخل براى دوره‌هاى کوتاه‌مدت.


- برقرارى ارتباط با دفاتر سرپرستى‌هاى دانشجويان در خارج از کشور به‌منظور تائيد پذيرش‌هاى اخذشونده توسط قبول‌شدگان.


- بررسى و اظهارنظر در مورد تغيير رشته و محل تحصيل دانشجويان اعزامى و بورسيه با هماهنگى ادارهٔ پيگيرى تحصيلى.


- انجام ساير امور محوله از طرف مسئولين ذيربط.

نيروى انسانى

- ادارهٔ راهنمائى و اعزام:


- رئيس (کارشناس)


- معاون (کارشناس)


- کارشناس مسئول امور اعزام


- کاردان


- کمک کارشناس


- کارشناس مسئول امور اطلاع‌رسانى


- کارشناس امور اطلاع‌رسانى


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- بايگان

ادارهٔ تعهدات و جايابى

- اخذ تعهد از دانشجويان بورسيه و غير بورسيهٔ اعزامى از طريق دفتر حقوقى وزارتخانه.


- پيگيرى وضعيت تعهدات دانش‌آموختگان با همکارى دفتر حقوقى وزارتخانه.


- همکارى با مؤسسات دولتى ذيربط جهت معرفى دانش‌آموختگان براى انجام تعهدات.


- صدور معرفى‌نامه به دفتر نظارت و ارزيابى آموزش عالى جهت جايابى دانشجويان بورسيه و غير بورسيهٔ متعهد خدمت به وزارت فرهنگ و آموزش عالى.


- پيگيرى تخلفات ارزى دانشجويان بورسيه و اعزامى از طريق دفتر حقوقى وزارتخانه.


- همکارى با دفتر حقوقى به‌منظور پاسخگوئى به سؤالات مراجع قضائى در خصوص تعهدات و يا تخلفات دانشجويان بورسيه و اعزامى.


- تهيهٔ آمار از وضعيت اشتغال و انجام تعهد دانشجويان متعهد و دانش‌آموخته.


- معرفى بورسيه‌هاى دانش‌آموخته جايابى شدهٔ قبلى به محل تعهد خدمت از طريق دفتر نظارت و ارزيابى آموزش عالى.


- انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقى به‌منظور تعويض، تبديل و يا فک رهن تعهدات دانش‌آموختگان بورسيه و ارزبگير طبق ضوابط.

نيروى انسانى

- ادارهٔ تعهدات و جايابى:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کاردان


- کمک کارشناس

ادارهٔ پيگيرى تحصيلى دانشجويان خارج و صدور ارز

- پيگيرى پرداخت هزينه‌هاى مربوط به دانشجويان بورسيهٔ شاغل به تحصيل در خارج از کشور از طريق ادارهٔ کل امور مالى و ذيحسابى.


- انجام امور مربوط به تکميل پروندهٔ ارزى دانشجويان از نظر مدارک تحصيلى و ساير مدارک موردنياز.


- رسيدگى و پيگيرى امور تحصيلى دانشجويان اعزامى و بورسيه از طريق بررسى مدارک تحصيلى واصله.


- رسيدگى و اظهارنظر در مورد صحت و سقم مدارک ارسالى دانشجويان.


- رسيدگى و اظهارنظر در مورد تغيير رشته و تغيير محل تحصيل دانشجويان اعزامى و بورسيه با هماهنگى ادارهٔ اعزام.


- برقرارى ارتباط با دفاتر سرپرستى‌هاى دانشجويان خارج از کشور و اولياى دانشجويان به‌منظور ارسال اوراق اشتغال به تحصيل و تکميل پروندهٔ تحصيلى آنان.


- تهيه و تنظيم و صدور کارنامه‌هاى ارزى براى دانشجويان واجد شرايط طبق ضوابط و مقررات مربوط.


- صدور گواهى تحصيلى براى مؤسسات داخل کشور جهت دانشجويانى که به ايران مراجعت کرده‌اند در موارد لزوم.


- تعيين و تشخيص ميزان ارز لازم براى دانشجويان اعزامى برابر مقررات مطابق با مدارک تحصيلى موجود در پرونده.


- اظهارنظر در مورد قطع صدور کارنامه‌هاى ارزى دانشجويانى که به‌علت نقص مدارک تحصيلى استحقاق دريافت ارز تحصيلى را ندارند.


- انجام همکارى‌هاى لازم با ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل در مورد پذيرش و انتقال دانشجويان خارج از کشور به ايران.

نيروى انسانى

- ادارهٔ پيگيرى تحصيلى دانشجويان خارج و صدور ارز:


- رئيس (کارشناس)


- معاون (کارشناس)


- کارشناس مسئول پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى آلمان، اتريش و سوئد


- کارشناس مسئول پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى آسيا


- کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى آسيا


- کاردان پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى آسيا


- کارشناس مسئول پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى استراليا و زلاندنو


- کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى استراليا و زلاندنو


- کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى استراليا و زلاندنو


- کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى استراليا و زلاندنو


- کارشناس مسئول پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى آمريکا و کانادا


- کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى آمريکا و کانادا


- کاردان پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشورهاى آمريکا و کانادا


- بايگان


- کارشناس مسئول پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور انگلستان


- کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور انگلستان


- کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور انگلستان


- کاردان پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور انگلستان


- کمک کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور انگلستان


- کارشناس مسئول پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور فرانسه، بلژيک و سوئيس


- کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور فرانسه، بلژيک و سوئيس


- کاردان پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور فرانسه، بلژيک و سوئيس


- کمک کارشناس پيگيرى تحصيلى دانشجويان مقيم کشور فرانسه، بلژيک و سوئيس


- کارشناس مسئول امور مالى بورسيه‌ها


- کارشناس امور مالى بورسيه‌ها


- کمک کارشناس امور مالى بورسيه‌ها


- کمک کارشناس امور مالى بورسيه‌ها


- متصدى امور دفترى و بايگانى