- انجام امور مربوط به واگذارى بورس‌هاى تحصيلى داخل و خارج کشور براساس مقررات مربوطه به‌منظور تأمين کادر هيئت علمى موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالى و پژوهشى.


- پيشنهاد تعيين ميزان سهميهٔ بورس به شوراى مرکزى بورس براى تأمين نيازهاى تخصصى نيروى انسانى ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى.


- پيشنهاد مقررات، آئين‌نامه‌ و طرح‌هاى لازم براى اعطاء بورس‌هاى تحصيلى وزارت فرهنگ و آموزش عالى و بورس‌هاى تحصيلى واگذارى دول خارج جهت بررسى و تصويب شوراى مرکزى بورس.


- اخذ اطلاعات لازم از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى معتبر خارج از کشور جهت ارائه به شوراى مرکزى بورس به‌منظور تعيين مراکز مناسب براى اعزام دانشجو.


- پيشنهاد طرح‌هاى لازم در مورد گزينش دانشجو جهت اعزام به خارج و فراهم نمودن مقدمات اجرائى لازم.


- برآورد اعتبارات لازم در جهت اعزام بورسيه‌ها به خارج از کشور و بورس داخل با همکارى ادارهٔ بورس داخل.


- ايجاد ارتباط با مؤسسات و دانشگاه‌ها و دولت‌ها خارجى در چارچوب مقررات موجود به‌منظور اخذ پذيرش دانشجويان بورسيه و اعزامى.


- همکارى با قبول‌شدگان آزمون بورس و اعزام، جهت اخذ پذيرش و انجام امور مربوط به اعزام پذيرفته‌شدگان با همکارى واحدهاى ذيربط (محل‌هاى سهميهٔ بورس).


- نظارت و پيگيرى وضعيت تحصيلى و مالى بورسيه‌ها و انجام امور مربوط با همکارى محل‌هاى خدمت بورسيه‌ها، دفتر حقوقى وزارت متبوع و واحد تشکيلات وزارتخانه.


- نظارت و پيگيرى وضعيت تحصيلى دانشجويان اعزام شده به خارج از کشور (با هزينه‌هاى شخصى ارزبگير) صدور حواله و کارنامه‌هاى ارزى آنها براساس مقررات مربوط با همکارى محل‌هاى خدمت.


- بررسى و پيشنهاد ميزان مقررى ارزى دانشجويان خارج و نظارت مستمر بر تغييرات احتمالى در هر سال.


- پيگيرى و انجام امور مربوط به تعهدات دانشجويان بورسيه و ارزبگير با همکارى محل‌هاى خدمت.


- نظارت بر امور سرپرستى‌هاى دانشجويان خارج از کشور در جهت رفع مسائل و مشکلات تحصيل دانشجويان .


- تهيه و تنظيم بخشنامه‌هاى مربوط به تسهيلات دانشجويان بورسيه.


- ايجاد ارتباط با دانشجويان خارج از کشور براى آنان از آخرين وضعيت قوانين و مقررات دانشجوئى از طرق مختلف (سرپرستى‌ها، نمايندگى‌ها، رسانه‌هاى عمومى).


- پيگيرى تأمين نيازهاى فرهنگى دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور با هماهنگى سرپرستى‌هاى دانشجويان و ساير حوزه‌هاى ذيربط.


- ايجاد هماهنگى با بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران در امور ايجاد تسهيلات انتقال ارز و مخارج تحصيلى دانشجو از طريق شبکهٔ بانکى کشور.


- ايجاد بانک اطلاعات از وضعيت کليهٔ دانشجويان خارج از کشور.


- رسيدگى و انجام امور مربوط به گذرنامه‌هاى دانشجويان ايرانى خارج از کشور.


- اخذ معافيت تحصيلى و رسيدگى به امور وظيفه‌هاى عمومى دانشجويان خارج از کشور.


- رسيدگى و اظهارنظر در مورد صحت و سقم مدارک ارسالى دانشجويان.


- رسيدگى به امور ترک تابعيت، پناهندگى و اخراج دانشجويان.


- انجام امور مربوط به دبيرخانهٔ شوراى مرکزى بورس.


- اجراء ساير وظايف محوله از طرف معاونت مطبوع.


- نيروى انسانى ادارهٔ کل بورس و امور دانشجويان خارج:

- مدير کل


- معاون


- معاون


- مسئول دفتر


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- کارشناس مسئول امور بورس


- کارشناس امور بورس مربيان دانشگاه‌ها


- کارشناس امور بورس


- کارشناس امور بورس


- کمک کارشناس امور بورس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- بايگان

ادارهٔ امور بورس داخل

- تشکيل پرونده و اعطاء بورس داخل به دانشجويان شاغل به تحصيل در داخل به‌منظور تأمين هيئت علمى موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى براساس مقررات مصوب با همکارى دانشگاه‌ها محل خدمت.


- پيگيرى امور مربوط به پرداخت هزينهٔ تحصيلي، مقرري، کمک هزينهٔ کتاب، رساله و بيمه به دانشجويان بورسيه بر طبق مقررات مربوطه با همکارى دانشگاه‌هاى محل خدمت.


- پيگيرى و انجام امور مربوط به تعهدات دانشجويان بورسيهٔ داخل با همکارى محل‌هاى خدمت و دفتر حقوقى وزارتخانه.


- همکارى در تبديل بورس خارج به داوطلبين و پيگيرى در پرداخت هزينه‌هاى مربوط.


- تهيه و تنظيم پيشنهاد آئين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به اعطاء بورس داخل و ارائهٔ آن به مسئولين ذيربط.


- انجام امور اوليهٔ مربوط به اعزام کوتاه‌مدت دانشجويان دکترى داخل.

نيروى انسانى

- ادارهٔ امور بورس داخل:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کارشناس


- کاردان