- اهداف و وظايف:

۱. نظارت بر فعاليت‌هاى مربوط به خدمات آموزشى و ايجاد تسهيلات دانشجوئى و برنامه‌هاى رفاهى دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و دانشجويان ايرانى خارج از کشور.


۲. نظارت و هدايت امور مربوط به پذيرش و ادامهٔ پذيرش تحصيل دانشجويان اتباع خارجى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و همچنين تمديد پروانهٔ اقامت و تأمين ساير احتياجات دانشجويان خارجى با توجه به مقررات مربوط.


۳. نظارت بر امور مربوط به تغيير رشته تحصيلى و انتقال دانشجويان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


۴. نظارت و پشتيبانى امور مربوط به اعطاء بورس‌هاى تحصيل به افراد واحد شرايط در سطح کشور.


۵. نظارت و هدايت امور تحصيلى دانشجويان بورسيه در داخل و خارج از کشور.


۶. نظارت بر امر اعزام دانشجو به خارج از کشور و اشتغال به تحصيل آنان در کشورهاى خارج برابر قانون اعزام دانشجو به خارج و آئين‌نامه‌هاى مربوط.


۷. نظارت بر صدور حواله و کارنامه‌هاى ارزى دانشجويان خارج از کشور.


۸. رسيدگى به امور مربوط به مسائل و مشکلات تحصيلى دانشجويان اعم از داخل و خارج از کشور و بررسى جهت بهبود وضعيت تحصيلى آنان و ارائهٔ طرح‌هاى لازم در اين زمينه.


۹. نظارت بر امر اجراء برنامه‌هاى ورزشى و فوق برنامهٔ دانشجوئى دانشگاه‌ها.


۱۰. نظارت بر انجام امور مربوط به گذرنامه‌هاى دانشجويان ايرانى خارج از کشور.


۱۱. نظارت بر انجام امور مربوط به وضعيت خدمت نظام وظيفهٔ دانشجويان.


۱۲. نظارت بر اجراء برنامه‌هاى مربوط به بازديد دانشجويان خارج از کشور که در تعطيلات دانشگاهى به کشور مسافرت مى‌نمايند.


۱۳. هدايت امور مربوط به ارزشيابى مدارک تحصيلى دانشجويان خارج و داخل و صدور ارزشنامه‌هاى تحصيلى.


۱۴. نظارت بر انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور به داخل.


۱۵. نظارت و پشتيبانى امور مربوط به تشکيل کميته‌ها و هيئت‌هاى ورزشى به‌منظور ايجاد هماهنگى در امور تربيت بدنى و ورزش در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


۱۶. نظارت بر انجام مسابقات ورزشى در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و شرکت ورزشکاران منتخب در مسابقات داخلى و خارجى دانشجوئى.


۱۷. نظارت بر تنظيم و اجراء برنامه‌هاى مربوط به اردوهاى دانشجوئى.


۱۸. انتخاب افراد واجد شرايط به‌عنوان سرپرست دانشجويان در کشورهاى خارج و معرفى آنها به وزير فرهنگ و آموزش عالى براى طى مراحل قانونى.


۱۹. نظارت بر فعاليت سرپرستان دانشجويان در کشورهاى خارج به‌منظور اطلاع از اقدامات و فعاليت‌هاى مربوط به هر يک از آنان.


۲۰. اخذ تصميم نسبت به گزارشات سرپرست‌هاى دانشجويان خارج از کشور در خصوص امور تحصيلى و اخلاقى و اعتقادى دانشجويان.


۲۱. نظارت و هماهنگى امور انضباطى دانشجويان در داخل و خارج از کشور.


۲۲. نظارت بر امور آموزشي، پژوهشى و فرهنگى دانشجويان خارج از کشور و ايجاد تسهيلات به‌منظور جذب آنها.


۲۳. نظارت بر امور معيشتى و خوابگاهى دانشجويان و تأمين وام‌هاى دانشجوئى.


۲۴. نظارت بر خدمات آموزشي، پژوهشي، فرهنگى و فوق برنامهٔ ارائه شده از سوى ادارهٔ کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه‌هاى کشور.


۲۵. ايجاد هماهنگى و نظارت بر کليهٔ امور دانشجويان در دانشگاه‌هاى کشور.


۲۶. ايجاد هماهنگى و نظارت بر حسن اجراء وظايف واحدهاى تحت نظر و ارائهٔ راهنمائى‌هاى لازم.


۲۷. انجام ساير امور محوله از طرف مقام وزارت.


- نيروى انساني حوزهٔ معاونت دانشجوئى:

- معاون


- مشاور


- رئيس دفتر


- سرپرست دانشجويان در شبه قارهٔ هند


- سرپرست دانشجويان در کشورهاى اسکانديناوى (سوئد، نروژ و فنلاند)


- سرپرست دانشجويان در کشور ژاپن، چين و کره، جنوبى


- سرپرست دانشجويان در کشورهاى آلمان و اتريش


- سرپرست دانشجويان در کشورهاى اروپاى شرقى


- سرپرست دانشجويان در کشورهاى روسيه، اوکراين و روسيهٔ سفيد


- سرپرست دانشجويان در کشورهاى فرانسه، سوئيس و بلژيک


- سرپرست دانشجويان در کشورهاى استراليا و زلاندنو


- سرپرست دانشجويان در کشورهاى کانادا و آمريکا


- سرپرست دانشجويان در کشور انگلستان و ايرلند جنوبى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- کارشناس مسئول امور دانشجوئى


- کارشناس امور دانشجوئى


- کاردان امور دانشجوئى


- کمک کارشناس امور دانشجوئى


- کمک کارشناس امور دانشجوئى


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- مسئول چاپ و تکثير


- متصدى چاپ و تکثير


- متصدى چاپ و تکثير