دفتر پشتيبانى و خدمات پژوهشى

- برنامه‌ريزى و هماهنگى امور مربوط به ارائهٔ تسهيلات، تجهيزات و خدمات ضرورى تحقيقات موردنياز دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- برنامه‌ريزى و هماهنگى امور مربوط به تهيهٔ کتب و نشريات موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- برنامه‌ريزى و هماهنگى امور مربوط به ارائهٔ خدمات اطلاع‌رسانى (از نيازسنجى تا اطلاعات علمى و پژوهشي، در کليهٔ زمينه‌هاى علوم، تکنولوژي، اجتماعى و انساني) به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و نظارت بر حسن اجراء آنها.

نيروى انسانى

- دفتر پشتيبانى و خدمات پژوهشى:

- مديرکل


- معاون


- مسئول دفتر

گروه کتب، نشريات و اطلاع‌رسانى

- ايجاد هماهنگى در انتخاب و گردآورى منابع موردنياز کتابخانه‌هاى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشى وابسته.


- تهيهٔ اطلاعات در مورد مواد و منابع متنوع و جامع موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- تهيهٔ فهرست‌هاى لازم از کتاب‌ها و نشريات سفارش داده شده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و انجام اقدامات لازم در زمينهٔ تهيهٔ آنها.


- همکارى در انجام امور مربوط به تهيهٔ کتب و نشريات موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- تعيين اولويت کتابخانه‌ها براى دريافت منابع و هماهنگ‌سازى فعاليت‌هاى لازم.


- ارائهٔ خدمات اطلاعاتى به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- ايجاد ارتباط و انجام مکاتبات لازم با کتابخانهٔ کليهٔ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- فراهم آوردن تسهيلات لازم براى رفع نيازهاى اطلاعاتى دانش‌پژوهان يا پژوهشگران و ساير دست‌اندارکاران آموزش و پژوهش در کليهٔ زمينه‌هاى علوم، تکنولوژي، علوم اجتماعى و انسانى.


- بررسي، تائيد و صدور مجوز ورود کتب و نشريات و ساير منابع اطلاع‌رسانى علمى (ديسکت، CD، بانک‌هاى اطلاعاتى و ...) و انتقال ارز براى تهيهٔ آنها و پرداخت حق عضويت يا حق شرکت در مجامع علمى و فرهنگى مورد درخواست اشخاص، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشي، مؤسسات دولتى و بخش خصوصى.


- جمع‌آورى پيشنهادات خريد کتب، اشتراک نشريات ادوارى و ساير منابع موردنياز کتابخانه‌ها.


- پذيرش مسئوليت سفارش، پيگيرى‌هاى لازم، ترخيص، دريافت و تعيين خط‌مشيء فعاليت براى توزيع منابع، مدارک و نشريات ادوارى خارجى بين کتابخانه‌هاى درخواست‌کننده برحسب مورد.


- فراهم آوردن تسهيلات ارتباطى لازم براى سرعت در امر تهيه و انتقال منابع و مدارک چون پيک مخصوص، تلفن و تسهيلات پستى اختصاصى جهت ايجاد ارتباط بين کتابخانه‌هاى مربوطه و استفاده از روش‌هاى سريع پستي، تلفن و تلکس براى ارتباط‌هاى خارج از کشور.


- همکارى با کليهٔ مؤسسات انتشاراتى به‌منظور تسريع در فراهم آوردن نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به کتب و نشريات مورد درخواست.


- همکارى در برگزارى نمايشگاه‌هاى بين‌المللى کتاب در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- خريد کتب و نشريات به‌طور متمرکز در برخى از موارد با توجه به سياست‌هاى وزارتخانه‌ و صلاحديد مسئولين ذيربط.


- ايجاد ارتباط و هماهنگى با شعب ارزى بانک‌هاى موردنظر به‌منظور انجام امور مربوط به خريد کتب و نشريات و پرداخت حقّ ثبت‌نام و حق عضويّت.


- ايجاد ارتباط و هماهنگى با ادارهٔ کل مبادلات و تجزيهٔ امانات پستى و گمرکات به‌منظور ترخيص کتب و نشريات موردنظر.


- انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

نيروى انسانى

- گروه کتب، نشريات و اطلاع‌رسانى:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس مسئول سفارشات کتب


- کارشناس اطلاع‌رسانى


- کارشناس اطلاع‌رسانى


- کارشناس مسئول سفارشات نشريات


- کارشناس اطلاع‌رسانى


- کمک کارشناس اطلاع‌رسانى


- مسئول اطلاع‌رسانى


- متصدى اطلاع‌رسانى


- کارشناسى مسئول بانک اطلاعاتى


- کارشناس اطلاع‌رسانى


- کمک کارشناس اطلاع‌رسانى


- کمک کارشناس اطلاع‌رسانى


- کارشناس امور مالى و تأمين ارز


- حسابدار

گروه نظارت و خريد تجهيزات پژوهشى

- جمع‌آورى و طبقه‌بندى آمار و اطلاعات لازم راجع‌به کليهٔ لوازم و تجهيزات آموزشى و تحقيقاتى و کمک آموزشى موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى کشور و وزارتخانه‌.


- جمع‌آورى و طبقه‌بندى اطلاعات لازم در خصوص سازندگان (توليدکنندگان) و فروشندگان لوازم تجهيزات آموزشى و تحقيقاتى و مواد مصرفى در کشورهاى خارجى و تنظيم و طبقه‌بندى اطلاعات مذکور به‌منظور انتخاب اصلح لوازم و تجهيزات مواد.


- جمع‌آورى و تنظيم اطلاعات مربوط به پيشرفت‌هاى علمى در زمينه‌هاى لوازم و تجهيزات آموزشى و تحقيقاتى و کمک‌ آموزشى در ايران و در دنيا و انعکاس مداوم آنها به مراکز علمى و آموزشى و تحقيقاتى.


- ايجاد هماهنگى در مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى به لوازم و تجهيزات مواد مصرفى و هدايت دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتى به اولويت دادن در خريد لوازم و تجهيزات سادهٔ داخل در صورت موجود بودن، در راستاى حمايت از تکنولوژى و توليدات داخلى.


- ايجاد هماهنگى جهت ارائهٔ خدمات پس از فروش (آموزش، نصب و راه‌اندازي، تأمين قطعات يدکى بين فروشندگان و مؤسسات ذيربط).


- اخذ پروفرما براى دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى وابسته در صورت لزوم.


- بررسي، کنترل و تائيد پروفرماها و ثبت سفارشات مربوط به خريد لوازم، تجهيزات و مواد مصرفى موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى.


- صدور اجازهٔ ترخيص لوازم، تجهيزات و مواد مصرفى از گمرکات کشور برحسب مورد.


- هماهنگى جهت بهره‌گيرى از امکانات موجود (لوازم و تجهيزات) به‌نحو مطلوب توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى در زمينهٔ مسائل تعميراتى و آموزشى و خودکفائى و نوآورى.

نيروى انسانى

- گروه نظارت و خريد تجهيزات پژوهشى:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس امور مالى


- کارشناس مسئول بررسى تجهيزات علمى و پژوهشى


- کارشناس بررسى تجهيزات علمى و پژوهشى


- کارشناس بررسى تجهيزات علمى و پژوهشى


- کارشناس بررسى تجهيزات علمى و پژوهشى


- کارشناس بررسى تجهيزات علمى و پژوهشى