- مشارکت در سياست‌گذارى‌هاى تحقيقاتى کشور، مرتبط با شوراى پژوهش‌هاى علمى کشور و شوراى پژوهش وزارت فرهنگ و آموزش عالى.


- مشارکت با شوراى پژوهش‌هاى علمى کشور در طراحي، تدوين، ايجاد و بهبود مستمر نظام و فرهنگ تحقيقات کشور.


- طراحي، تدوين و ايجاد نظام و فرهنگ تحقيقات در وزارتخانه و نظارت بر بهبود مستمر آن.


- نظارت بر برگزارى جلسات و ابلاغ مصوبات شوراى پژوهش وزارت فرهنگ و آموزش عالى.


- برنامه‌ريزى در جهت تحقيق سياست‌هاى تحقيقاتى مصوّب.


- مشارکت با شوراى پژوهش‌هاى علمى کشور در برنامه‌ريزى تخصصى تحقيقات کشور در گروه‌هاى چهارگانه (مهندسي، علوم پايه، کشاورزى و علوم انساني) و تعيين اولويت‌هاى تحقيقاتى آنها در رابطه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- برنامه‌ريزى در زمينهٔ ترويج و توسعهٔ تحقيقات و نظارت بر حسن اجراء آن.


- بررسى و تدوين ضوابط و آئين‌نامه‌هاى ارزشيابى برنامه‌ها و فعاليت‌هاى تحقيقاتى همچنين نحوهٔ تخصيص اعتبارات پژوهشى و کمک‌هاى مالى به مؤسسات پژوهشى.


- مشارکت در ارائهٔ برنامه‌ها و تدوين آئين‌نامه‌هاى تشويقى و حمايتى از پژوهشگران و نوآوران و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- بررسى و تدوين برنامه‌هاى لازم جهت تأمين و تربيت نيروى انسانى محقق موردنياز و نظارت بر حسن اجراء آن.


- نظارت بر ارزشيابى فعاليت‌ها و عملکرد مؤسسات پژوهشى.


- نظارت بر اجراء صحيح ضوابط تأسيس مراکز و مؤسسات پژوهشى.


- مشارکت در بررسى اساسنامهٔ مؤسسات پژوهشى در شرف تأسيس.


- اظهارنظر در خصوص ايجاد يا لغو اجازهٔ فعاليت مؤسسات پژوهشي، ارائهٔ پيشنهاد و کوشش در جهت تأسيس مراکز تحقيقاتى جديد در چارچوب مقررات مصوّب.


- نظارت بر شناسائى نيازهاى اساسى کشور و فراهم آوردن موجبات تأمين نيازهاى تخصصى (علمي، فنى و پژوهشي) و پيشنهاد رفع موانع تحقيقاتى.


- نظارت بر ايجاد زمينه‌هاى مناسب براى اجراء طرح‌هاى تحقيقاتى ملى و گسترده در کشور.


- نظارت و ايجاد هماهنگى بين طرح‌ها و برنامه‌ها و فعاليت‌هاى پژوهشى دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى.


- هماهنگى و همکارى در برگزارى سمينارها و کنگره‌هاى علمى و پژوهشى در ارتباط با مؤسسات وابسته.


- تنظيم ارتباطات علمى - تحقيقاتى بين دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى با مراکز کاربردى تحقيقاتى و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- همکارى در برنامه‌ريزى مبادلات علمى و تحقيقاتى بين دانشگاه‌هاى و مراکز تحقيقاتى با مراکز نظير در خارج از کشور.


- برنامه‌ريزى و هماهنگى امور مربوط به ايجاد تسهيلات، تجهيزات و خدمات ضرورى تحقيقات موردنياز دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى وابسته و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- برنامه‌ريزى و هماهنگى امور مربوط به ارائهٔ خدمات اطلاع‌رسانى (از نيازسنجى تا اطلاعات علمى و پژوهشي، در کليهٔ زمينه‌هاى علوم، تکنولوژي، اجتماعى و انساني) به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- برنامه‌ريزى و هماهنگى امور مربوط به تهيهٔ کتب و نشريات موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- نظارت و همکارى در نشر و اشاعهٔ نتايج تحقيقات و نوآورى‌ها و ساير انتشارات پژوهشى.


- هدايت و هماهنگى و نظارت بر حسن اجراء وظايف واحدهاى تحت نظر.


- انجام ساير امور محوله از طرف مقام وزارت برحسب مورد.


- نيروى انسانى دفتر امور پژوهشى و برنامه‌ريزى:

- مديرکل


- معاون


- معاون


- کارشناس امور مالى


- مسئول دفتر


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- مسئول امور دفترى و بايگانى