- انجام امور مربوط به حفظ و نگهدارى دستگاه‌هاى تأسيساتى و حرارتى و برودتى و ارتباطى نظير آسانسور، تهويه، تلفنخانه و ساير دستگاه‌هاى مربوط به ساختمان‌هاى وزارتخانه و انجام کليهٔ امور برقى.


- انجام تعميرات جزئى و ضرورى ساختمان‌ها و تهيه و ارائهٔ گزارشات لازم در مورد تعميرات اساسى موردنياز به مسئولين مربوط.


- مراقبت در آماده نگهداشتن وسايل آتش‌نشاني، انجام امور مربوط به تأمين وسايل فنى به هنگام برگزارى جشن‌ها، چراغانى‌ها و کنفرانس‌ها.


- انجام اقدامات لازم به‌منظور جلوگيرى از بروز حوادث و سوانح.


- نظارت و مراقبت در حفظ و نگهدارى و نحوهٔ استفاده از وسايط نقليهٔ وزارتخانه.


- تأمين وسايل اياب و ذهاب کارکنان.


- تنظيم برنامهٔ کشيک رانندگان در ساعات غير ادارى.


- انجام امور مربوط به دريافت آرم طرح ترافيک اتومبيل‌هاى ادارى و شخصى وزارتخانه‌ و دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته.


- اقدام جهت دريافت مجوز خريد و شماره‌گذارى خودروهاى موردنياز وزارتخانه‌ از کميسيون مادهٔ (۳) وزارت امور اقتصادى و دارائى.


- اقدام به‌منظور دريافت و توزيع سهميهٔ کوپن بنزين خودروهاى وزارتخانه و نظارت و کنترل نحوهٔ مصرف بنزين با توجه به مقررات مربوط.


- بررسى و تشخيص عيوب و قطعات موردنياز خودروها برحسب استانداردهاى موجود و انجام تعميرات لازم و نصب قطعات و ثبت موارد در کارت تعميرات.


- توزيع خودروها طبق برنامه جهت انجام مأموريت‌هاى داخل و خارج از شهر.


- انجام امور مربوط به بيمه نمودن اتومبيل‌هاى وزارتخانه اعم از بيمهٔ شخص ثالث، ديه و ... .


- اقدامات لازم به‌منظور پرداخت عوارض ساليانه اتومبيل‌هاى وزارتخانه.


- پيگيرى جهت دريافت خسارت وارده به خودروهاى وزارتخانه ناشى از تصادف.


- بررسى عمر قانونى خودروها جهت ترتيب فروش آن تعداد از خودروها که عمر مفيد آن پايان نيافته و نگهدارى آنها مقرون به صرفه نمى‌باشد با توجه به مقررات مربوط.

نيروى انسانى

- ادارهٔ تأسيسات و نقليه:


- رئيس (کارشناس)


- معاون تأسيسات


- معاون نقليه


- کارشناس تأسيسات


- کاردان


- تکنسين تأسيسات


- تکنسين تأسيسات


- تکنسين تأسيسات


- تکنسين تأسيسات


- تکنسين تأسيسات


- تکنسين تأسيسات


- تکنسين تأسيسات


- تکنسين تأسيسات


- تکنسين برق


- تکنسين برق


- تکنسين برق


- نقاش ساختمان


- تکنسين درودگرى


- متصدى امور نقليه


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- رانندهٔ وسايط نقليهٔ تندرو و سنگين


- راننده


- راننده


- راننده


- راننده


- راننده


- راننده


- راننده


- راننده


- راننده