- مطالعه و بررسى بخشنامه‌ها و قوانين صادره از سازمان‌هاى ذيربط و ارائهٔ نظارت اصلاحى.


- مطالعه و بررسى در مورد طرح‌ها و تأليفات ارائه شده توسط کارکنان به‌منظور برخوردارى از مزاياى خدمات برجستهٔ کارکنان داراى لياقت‌هاى ويژه.


- مطالعه و بررسى قوانين مربوط به هم‌ترازى با اعضاء هيئت علمى و تسرى آن به کارکنان واجد شرايط.


- بررسى پروندهٔ مدرسين و سرپرستان براى اعزام به خارج از کشور و صدور احکام مربوط.


- انجام امور مربوط به انتصاب، ارتقاء، افزايش سنواتى و برقرارى فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها براساس مقررات و قوانين مربوط.


- بررسى پروندهٔ استخدامى کارکنان جهت ارتقاء و تعيين گروه و انتصاب به پست‌هاى سازمانى و طرح آن در کميتهٔ اجرائى طرح طبقه‌بندى مشاغل و اداء توضيحات در مورد پرونده‌هاى مطروحه.


- تهيهٔ احکام انتصاب و ارتقاء، گروه کارکنان براساس مقررات و قوانين مربوط.


- تهيهٔ احکام برقرارى حقوق و مزاياى مأمورين يگان انتظامى مأمور در وزارتخانه.


- انجام امور مربوط به انتقال يا مأموريت کارکنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌هاى دولتى و نهادهاى انقلاب به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى و انتقال يا مأموريت کارکنان وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى به مؤسسات مزبور بر طبق مقررات مربوط.


- انجام امور مربوط به مرخصى استحقاقى و صدور حکم وضعيت مرخصى کليهٔ کارکنان در آخر هر سال.


- تهيهٔ احکام مرخصى بدون حقوق کارکنان متقاضى بر طبق مقررات.


- تهيهٔ احکام نيمه‌وقت بانوان بر طبق مقررات.


- تهيهٔ احکام مربوط به مرخصى استعلاجى پس از تائيد پزشک معتمد وزارتخانه و يا شوراى پزشکى.


- تهيهٔ احکام مرخصى صعب‌العلاج پس از طى مراحل قانونى.


- تهيهٔ احکام مأموريت موقت روزانه در داخل و خارج از کشور.


- تهيهٔ گزارشات لازم در زمينهٔ نقل و انتقالات، مرخصى‌ها و مأموريت‌ها.


- تهيهٔ کارت مرخصى براى هر يک از کارکنان وزارتخانه.


- انجام ساير امور محوله.

نيروى انسانى

- ادارهٔ انتصابات، ترفيعات و انتقالات:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس امور انتصابت و ترفيعات


- کارشناس


- کاردان


- کمک کارشناس


- کارشناس امور انتقالات و مرخصى‌ها و مأموريت‌ها


- کاردان


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس