- انجام بررسى‌هاى لازم در زمينهٔ تأمين تسهيلات رفاهى کارکنان وزارتخانه از جمله وام قرض‌الحسنه و امور مربوط به مهد‌کودک‌ها، شرکت تعاونى مصرف کارکنان، رستوران و ... و ارائهٔ پيشنهادات رفاهى و ساير زمينه‌ها.


- انجام امور مربوط به توزيع کمک‌هاى غير نقدى.


- اجراء طرح بيمهٔ عمر حادثه (طرح دولت) مربوط به کارکنان وزارتخانه.


- انجام امور مربوط به صدور و ابطال و تمديد دفترچه‌هاى بيمهٔ کارکنان (تأمين خدمات درماني) و استرداد وجوه درمانى مورد تعهد سازمان تأمين خدمات درمانى.


- انجام امور مربوط به بيمهٔ حادثه و درمان (بيمهٔ تکميلي) کارکنان و بازنشستگان وزارتخانه و عائلهٔ تحت تکفّل آنها و وظيفه‌بگيران وزارتخانه و اقداماتى که در رابطه با بازپرداخت هزينه‌هاى درمانى بايستى انجام گيرد.


- تهيهٔ آمار پرسنلى کارکنان وزارتخانه حاوى مشخصات شغل و شاغل و آمار بازنشستگان و وظيفه‌بگيران.


- تنظيم و نگهدارى کاردکس مربوط به آمار پرسنلى و انعکاس تغييرات شغلى و حقوق کارکنان در کارت‌هاى مزبور با دفاتر آمارى.


- تهيهٔ نمودار توزيع فراوانى کارکنان وزارتخانه برحسب وضعيت شغلى و مشخصات شاغلين.


- اجراء برنامهٔ ارزشيابى کارکنان وزارتخانه از طريق توزيع فرم‌هاى ارزشيابى برحسب انواع مشاغل و با رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغى از طرف سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- برقرارى ارتباط با دفتر ارزشيابى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور به‌منظور هماهنگى در نحوهٔ اجراء برنامه‌هاى ارزشيابى.


- تهيه و تدوين فهرست ويژگى‌هاى خاص کارکنان در رابطه با مشاغل اختصاصى وزارتخانه با همکارى و تائيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- جمع‌آورى و ارائهٔ اسامى کارکنانى که خدمت آنها برجسته تشخيص داده مى‌شود به مقام عالى وزارت به‌منظور فراهم آوردن امکانات تشويق آنها براساس آئين‌نامه‌هاى و ضوابط مربوط.


- جمع‌آورى اطلاعات لازم در مورد کارکنانى که نتايج ارزشيابى آنان ضعيف تشخيص داده مى‌شود و همکارى با دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات به‌منظور آموزش يا کارآموزى آنان.


- تهيه و تنظيم، نگهدارى شناسنامهٔ ارزشيابى مديران، مشاوران، بازرسان، کارشناسان محقق و متخصص و کارکنانى که خدمت آنان برجسته تشخيص داده مى‌شود.


- ارزشيابى مستمر فعاليت‌ها، برنامه‌ها، وظايف و مسئوليت‌هاى واحدها، به‌منظور تشخيص ميزان پيشرفت، موانع و مشکلات موجود و تهيهٔ گزارش‌هاى لازم براى وزير فرهنگ و آموزش‌عالى که در نتيجه منجر به تقويت، تجديدنظر يا توقف طرح‌ها و برنامه‌هاى در دست اجراء مى‌گردد.

نيروى انسانى

- ادارهٔ رفاه، آمار و ارزشيابى کارکنان:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس امور بهداشت


- مددکار


- کارشناس تربيت بدنى


- کارشناس تربيت بدنى


- کارشناس آمار


- کارشناس مسئول ارزشيابى


- کارشناس ارزشيابى


- کمک کارشناس ارزشيابى