- پيش‌بينى احتياجات وزارتخانه از نظر لوازم و ملزومات ادارى و برآورد هزينهٔ تهيه و خريد آن.


- اقدام به خريد کالا و خدمات موردنياز واحدها پس از تأمين اعتبار طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاى مصوب.


- بررسى پيشنهادهاى مربوط به خريد کالا از خارج از کشور و بررسى‌ها کارشناسى پروفرماها مربوط به‌منظور تعيين مرجع مناسب خريد کالا و تنظيم ثبت سفارشات مربوط.


- بررسى کارشناسى در مورد خريدهاى فنى و تأسيساتى.


- تنظيم پيش‌نويس قراردادهاى مربوط به خريد خدمات.


- تهيه و تنظيم و تکميل اسناد و مدارک هزينهٔ مربوط به خريد کالا و خدمات و ثبت آن در دفاتر مربوط.


- نگهدارى و مراقبت از لوازم و وسايل موجود در انبار طبق سيستم‌هاى مناسب ادارى و انجام امور مربوط به صدور حواله‌ها و قبوض.


- انجام تشريفات گمرکى کالاهاى وارده براى وزارتخانه.


- فراهم آوردن تسهيلات لازم ميهمانان داخلى و خارجى حسب مورد.


- انجام امور مربوط به دريافت تنخواه از ادارهٔ کل امور مالى و تنظيم اسناد مربوط جهت ارائه به واحد مذکور به‌منظور دريافت وجود هزينه شده.


- مراقبت در حسن انجام امور مربوط به آبدارخانه و رستوران.


- مراقبت مستمر در جابه‌جائى خدمتگزاران بين واحدها و نظارت بر نظم و حسن اجراء وظايف آنان.


- تأمين نيروى خدماتى موردنياز جلسات، کنفرانس‌ها و مراسم در وزارتخانه.


- تهيهٔ ليست کارکنانى که طبق مقررات مربوط به استحقاق دريافت لباس يا بهاء آن را دارند.


- پيش‌بينى خطوط تلفنخانه براساس گسترش واحدها، انجام امور مربوط به برقرارى خطوط تلفنى موردنياز وزارتخانه و نظارت بر کار کارکنان تلفنخانه.


- حفظ و حراست ساختمان‌ها و تأسيسات.


- کنترل ورود و خروج افراد، وسايط نقليه و حمل و نقل اموال، اثاثيه، تجهيزات، اشياء و ساير کالاها طبق دستورات صادره.


- پيش‌بينى لازم به‌منظور جلوگيرى از بروز آتش‌سوزي، خرابي، دزدى و ساير حوادث و خرابى‌ها و ساختمان‌ يا اموال يا ساير کالاها و تجهيزات تحت کنترل و اطلاع فورى اتفاقات و حوادث ناگهانى به مأمورين انتظامى و مسئولان امر و انجام اقدامات احتياطى اوليه.


- تقسيم کار نگهبانان و ارائهٔ آموزش‌هاى لازم به آنان با هماهنگى دفتر حراست.


- کنترل کارت‌هاى حضور و غياب کارکنان وزارتخانه و تهيهٔ ليست اضافه کار و تأخير و غيبت آنان جهت ارائه به واحدهاى ذيربط.

نيروى انسانى

- ادارهٔ کارپردازى و خدمات:


- رئيس (کارشناس)


- معاون کارپردازى (کارشناس)


- کارشناس


- کارپرداز مسئول


- حسابدار


- کارپرداز


- کارپرداز


- حسابدار


- مسئول انبار


- انباردار


- انباردار


- مسئول خدمات


- مسئول خدمات


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- نگهبان


- بازنشسته


- بازنشسته


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- پيشخدمت


- تلفنچى


- تلفنچى


- تلفنچى


- تلفنچى


- تلفنچى


- تلفنچى


- تلفنچى