- انجام امور مربوط به تأمين نيروى انسانى موردنياز وزارتخانه با همکارى واحدهاى ذيربط.


- انجام بررسى‌هاى لازم در زمينهٔ تأمين تسهيلات رفاهى کارکنان.


- انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز استخدام براى تأمين نيروى انسانى موردنياز وزارتخانه و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته.


- تشکيل جلسات مربوط به بازنشستگى و بازخريدى با همکارى نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور براى وزارتخانه و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته در اجراء قانون مربوط.


- انجام بررسى‌هاى لازم در مورد بخشنامه‌ها و قوانين صادره و ارائهٔ نظرات و پيشنهادات اصلاحى در مورد آنها.


- انجام بررسى‌هاى لازم در مورد طرح‌هاى ارزنده ارائهٔ شده توسط کارکنان.


- نگهدارى پرونده‌هاى استخدامى و تهيهٔ آمار کارکنان وزارتخانه.


- نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات استخدامي.


- اجراء احکام صادره از طرف هيئت‌هاى رسيدگى به تخلفات ادارى و ساير مراجع ذيصلاح در موارد ضرورى.


- تشکيل کميتهٔ اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت و کميتهٔ اجرائى طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل و تنظيم صورت‌جلسات مربوط.


- همکارى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته به‌خصوص مؤسسات جديدالتأسيس در زمينهٔ اجراء قوانين و مقررات استخدامى و امور ادارى و راهنمائى آنها در اين زمينه.


- بررسى و اعلام نظر نسبت به پيش‌نويس قوانين و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى ارجاعى.


- اجراء برنامه‌ٔ ارزشيابى کارکنان وزارتخانه‌ از طريق توزيع فرم‌هاى ارزشيابى برحسب انواع مشاغل و با رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغى از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- تهيه، تنظيم، نگهدارى شناسنامهٔ ارزشيابى مديران، مشاوران، بازرسان، کارشناسان محقق و متخصص و کارکنانى که خدمات آنان برحسته تشخيص داده مى‌شود.


- آموزش و توجيه ارزشيابى‌کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه‌هاى ارزشيابى.


- برقرارى ارتباط مستمر با دفتر ارزشيابى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور به‌منظور هماهنگى در نحوهٔ اجراء برنامه‌هاى ارزشيابى.


- جمع‌آورى اطلاعات لازم در مورد کارکنانى که نتايج ارزشيابى آنان ضعيف تشخيص داده مى‌شود و همکارى با دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات به‌منظور آموزش يا کارآموزى آنان.


- جمع‌آورى و ارائهٔ اسامى کارکنانى که خدمت آنها برجسته تشخيص داده مى‌شود به مقام محترم وزارت به‌منظور فراهم آوردن امکانات تشويق آنان براساس آئين‌نامه و ضوابط مربوط.


- پيگيرى امور مربوط به ارزشيابى مستمر برنامه‌ها و فعاليت‌هاى واحدهاى تابعهٔ وزارتخانه و نظرات بر اجراء دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغى از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- پيش‌بينى و خريد کالا و خدمات و ارسال آن به ادارهٔ کل امور مالى.


- تنظيم اسناد هزينهٔ خريد کالا و خدمات موردنياز با رعايت مقررات مربوط از جمله رعايت تشريفات مناقصه و مراقبت در حفظ و نگهدارى آنها.


- انجام امور مربوط به حفظ و نگهدارى ساختمان‌ها، دستگاه‌هاى تأسيساتى و حرارتى و ارتباطى نظير آسانسور، تهويه، تلفنخانه و ساير دستگاه‌هاى مربوط به ساختمان‌هاى وزارتخانه.


- تهيه و تنظيم قراردادهاى مربوط به تنظيف ساختمان‌هاى وزارتخانه و تعميرات مربوط به آسانسور و ساير تجهيزات برابر مقررات مربوط.


- خريد و تعمير و نگهدارى وسايط نقليه با رعايت مقررات.


- انجام اقدامات لازم به‌منظور فروش اموال اسقاطى با رعايت مقررات مربوط از جمله تشريفات مزايده.


- نيروى انسانى ادارهٔ کل امور ادارى:

- مديرکل


- معاون امور ادارى


- معاون امور کارگزينى


- مسئول دفتر


- کارشناس امور ادارى


- کارشناس امور ادارى


- کاردان


- کاردان


- کمک کارشناس


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- متصدى امور دفترى


- مسئول امور بايگانى


- بايگان


- متصدى چاپ و تکثير