- اعمال نظارت مالى بر مصرف اعتبارات جارى و عمرانى و اختصاصى از نظر انطباق مخارج با قوانين و مقررات مربوط.


- پرداخت هزينه‌هاى مستمر و غير مستمر، ديون و ساير تعهدات وزارتخانه بر طبق قوانين و مقررات مربوط.


- تنظيم حساب‌ ماهانه و نهائى اعتبارات جارى و عمرانى و اختصاصى و ساير حساب‌ها و ارسال آن به مراجع ذيربط قانونى.


- نظارت بر حفظ و نگهدارى اموال منقول و غير منقول وزارتخانه و ثبت کامل مشخصات و اموال در دفاتر و نگهدارى حساب و تهيهٔ آمارهاى لازم در اين زمينه.


- نظارت بر انجام وظايف امين اموال طبق مقررات.


- صدور درخواست وجه مربوط به اعتبارات جاري، عمرانى و اختصاصى و بارنشستگى و سپرده‌ها طبق قوانين و مقررات.


- تنظيم دفاتر و نگهدارى حساب اعتبارات برحسب طبقه‌بندى‌هاى بودجه‌اى مندرج در قانون بودجهٔ سالانه و ساير طبقه‌بندى‌هاى بودجه‌اى موردنظر دستگاه.


- تأمين اعتبار کليهٔ هزينه‌ها براساس اعتبارات مصوب تخصيص‌يافتهٔ جاري، عمرانى و اختصاصى.


- نظارت بر تحويل و تحول وجوه درآمدها و ساير وجوه.


- تهيهٔ گزارش‌هاى لازم از وضعيت اعتبارات و عمليات مالى وزارتخانه.


- رسيدگى به اسناد هزينه‌هاى وزراتخانه در چارچوب قوانين و مقررات.


- تهيهٔ گزارش‌هاى مالى ماهانه و سالانه براى معاونت پشتيبانى و امور مجلس در صورت درخواست.


- همکارى با دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات وزارتخانه در ارائهٔ عملکرد تخصيصى برحسب طبقه‌بندى‌هاى بودجه‌اى.


- انجام ساير امور محوله از طرف دستگاه.


- نيروى انسانى ادارهٔ کل امور مالى:

- مديرکل


- معاون


- مسئول دفتر


- کارشناس امور مالى


- کارشناس امور مالى


- کارشناس امور مالى


- کارشناس امور مالى


- کارشناس امور مالى


- کارشناس امور مالى


- حسابرس


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- متصدى امور دفترى


- بايگان اسناد


- بايگان

ادارهٔ دفتر ادارى و تنظيم حساب

- صدور برگه‌هاى محاسباتى (اسناد حسابداري) براساس وقايع مالى و ثبت آنها در دفاتر حسابدارى.


- ثبت و نگهدارى دفاتر روزنامه، کل و معين براى حساب‌هاى مستقل.


- تنظيم و نگهدارى حساب ماهانه و نهائى وزارتخانه و ارسال به‌موقع آن به مراجع قانونى ذيربط.


- حفظ و نگهدارى دفاتر و برگه‌هاى حسابدارى.


- نگهدارى حساب‌هاى معين براى پيش‌پرداخت‌ها و على‌الحساب‌هاى جارى و سنواتى و سپرده‌ها و بانک و ساير اقلام موردنياز ذيحسابى و تهيهٔ گزارش‌هاى لازم جهت پيگيرى اين قبيل حساب‌ها.


- رسيدگى و کنترل حساب‌هاى بانکى قابل برداشت و غير قابل برداشت و تنظيم به‌موقع صورت مغايرت بانکى و پيگيرى لازم در رفع مغايرت‌هاى موجود در حساب‌هاى بانکى و ارائهٔ گزارش لازم به ذيحساب در مورد اقلام مشکوک مورد مشاهده در حساب‌هاى بانکى.

نيروى انسانى

- ادارهٔ دفتردارى و تنظيم حساب:


- رئيس (کارشناس)


- معاون


- حسابدار مسئول


- حسابدار


- حسابدار

ادارهٔ اعتبارات و تعهدات

- صدور به موقع درخواست وجه پيگيرى در وصول آنها از خزانه.


- تنظيم و نگهدارى دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه‌بندى‌هاى بودجه‌اى.


- تأمين اعتبار مخارجى که مورد تشخيص مقام مجاز خرج قرار گرفته است در حدود اعتبارات مصوب تخصيص‌يافته و تهيهٔ گزارش‌هاى بودجه‌اى لازم به ذيحساب جهت اعمال مديريت صحيح بر کنترل بودجه.


- تطبيق اقلام مندرج در دفتر اعتبارات جارى و اختصاصى و ساير منابع و رديف‌هاى عمومى با دفاتر معين هزينهٔ ادارهٔ دفتردارى و تنظيم حساب‌ها و کشف مغايرت‌هاى موجود و پيگيرى در رفع آنها.


- همکارى لازم در تنظيم صورت‌جلسات عملکرد بودجهٔ سالانه با ادارهٔ دفتردارى و تنظيم حساب‌ها.

نيروى انسانى

- ادارهٔ اعتبارات و تعهدات:


- رئيس (کارشناس)


- معاون


- حسابدار مسئول


- حسابدار


- حسابدار

ادارهٔ دريافت و پرداخت

- صدور چک و ثبت آنها در دفاتر بانک و تنظيم به‌موقع صورت‌هاى مغايرت بانکى و تطبيق آن به‌صورت مغايرت بانکى تنظيمى ادارهٔ دفتردارى و تنظيم حساب‌ها.


- پرداخت حقوق و مزاياى کارکنان مشاغل و بازنشسته و ساير هزينه‌هاى وزارتخانه.


- پرداخت تنخواه‌گردان به واحدهاى مختلف وزارتخانه براساس دستور مقام مجاز خرج.


- تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و اوراق در حکم وجه نقد و انتقال آنها به حساب‌هاى خزانه‌دارى کل.


- پيگيرى مستمر در مورد واريز پيش‌پرداخت‌ها و على‌الحساب‌هاى جارى و سنواتى و تنخواه‌گردان واحدها و عاملين ذيحساب.


- نگهدارى حساب کسور قانونى و اقساط وام و کارکنان و انتقال به‌موقع آنها به حساب‌ سازمان‌هاى ذيربط.


- تحويل روزانهٔ برگه‌هاى حسابدارى و اسناد هزينه، پيش‌پرداخت و على‌الحساب واحدهاى مربوط.


- حفظ و حراست از دسته‌چک‌ها و اوراق بهادار.


- دريافت و نگهدارى صورت‌حساب‌هاى بانکي، اعلاميه‌ها و ارائهٔ به‌موقع آنها به ادارهٔ دفتردارى و تنظيم حساب‌ها جهت صدور برگه‌هاى محاسباتى و تنظيم صورت مغايرت بانکى.

نيروى انسانى

- ادارهٔ دريافت و پرداخت:


- رئيس (کارشناس)


- معاون


- حسابدار مسئول


- حسابدار


- حسابدار


- حسابدار


- حسابدار

ادارهٔ رسيدگى به اسناد

- رسيدگى و کنترل کليهٔ اسناد هزينه و ساير پرداخت‌هاى واحدها و مطابقت آنها با قوانين مربوط به‌منظور اعمال نظارت مالى.


- مطالعهٔ قوانين و مقررات مالى و محاسباتى و تبصره‌هاى بودجهٔ سالانه و ضوابط اجرائى بودجهٔ هر سال و رعايت دقيق مفاد آنها در رسيدگى به اسناد و مدارک پرداخت‌ها.


- رسيدگى به تنخواه‌گردان و اسناد هزينهٔ عاملين ذيحساب و اعمال نظارت بر تنخواه‌گردان‌هاى مذکور به دستور ذيحساب.


- نگهدارى آرشيو منظم از قوانين و مقررات مالى و محاسباتى و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاى لازم در امر نظارت مالى.


- رعايت قوانين و مقررات مربوط به کسور قانونى و بديهى‌هاى اجرائى و اعمال نظارت بر کسر صحيح کسور مذکور.

نيروى انسانى

- ادارهٔ رسيدگى به اسناد:


- رئيس (کارشناس)


- معاون


- حسابدار مسئول


- حسابدار

ادارهٔ اموال

- اعمال نظارت بر حفظ و حراست و نگهدارى حساب اموال دولتى در وزارتخانه.


- نگاهدارى دفاتر اموال وزارتخانه.


- پلاک‌کوبى اموال خريدارى شده هنگام تحويل به واحدهاى تابعه.


- دريافت حساب اموال از امناى اموال.


- تنظيم حساب اموال وزارتخانه و ارسال آن به ادارهٔ کل اموال دولتى وزارت امور اقتصادى و دارائى.


- رسيدگى به حساب امناى اموال و واحدها.


- نظارت بر تحويل و تحول امناى اموال به دستور ذيحساب.


- نظارت بر انبارگردانى اموال منقول در پايان سال و اعمال کنترل‌هاى مقطعى به دستور ذيحساب.


- ارائهٔ گزارش‌هاى لازم به‌منظور فراهم آوردن امکان اعمال نظارت ذيحساب.

نيروى انسانى

- ادارهٔ اموال:


- رئيس (حسابدار)


- متصدى دفاتر اموال (حسابدار)


- امين اموال (حسابدار)


- امين اموال (حسابدار)


- امين اموال (حسابدار)

ادارهٔ حسابدارى طرح‌هاى عمرانى

- بررسى قراردادهاى اجرائى پروژه‌ها از لحاظ مقررات مالى.


- صدور به‌موقع درخواست وجه اعتبارات سرمايه‌گذارى ثابت و پيگيرى در وصول آنها از خزانه.


- تنظيم و نگهدارى دفاتر اعتبارات طرح‌هاى عمرانى و تأمين اعتبار هر يک از پروژه‌هاى ابلاغى در حدود اعتبارات تخصيص‌يافتهٔ طرح‌هاى عمرانى و براساس موافقتنامه‌ٔ مبادله شده.


- دريافت صورت وضعيت‌ها و صورت‌حساب هزينه‌هاى پروژه‌ها پس از تائيد مجريان طرح با مقامات مجاز از طرف آنها و تنظيم سند هزينه و رسيدگى اسناد تنظيمى با مقررات مربوط و پرداخت وجه آن.


- نگهدارى ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌ها و ساير اوراق بهادار مربوط به طرح‌ها و اقدام در امور مربوط به تمديد و ابطال و استرداد آنها مطابق مقررات مربوط و يا انجام اقدامات لازم در جهت ضبط و وصول وجه آنها به نفع دولت در موارد قانونى و ثبت آن در دفاتر مربوط با تائيد و دستور مجرى طرح يا نمايندهٔ قانونى مجرى طرح.


- پيگيرى در واريز وجوه تنخواه‌گردان، پيش‌پرداخت و على‌الحساب‌هاى پرداختى براساس مقررات مربوط.


- تسويهٔ حساب با پيمانکاران و مشاوران طرف قرارداد پس از اجراء پروژه‌ها و طى دوره‌هاى قانونى پيش‌بينى شده با رعايت کليهٔ مقررات در مورد واريز پيش‌پرداخت‌ها و تصفيهٔ على‌الحساب‌هاى پرداختى در طول اجراء پروژه.


- ثبت کليهٔ فعاليت‌هاى مالى در دفاتر روزنامه، کل و معين.


- استخراج و تنظيم صورت‌حساب‌هاى مالى سنواتى و جارى مطابق مقررات قانون محاسبات عمومى و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح.


- مطالعهٔ قوانين و مقررات مالى و محاسباتى و مقررات مربوط به طرح‌هاى عمرانى و تبصره‌هاى بودجهٔ سالانه و ضوابط اجرائى هر سال و رعايت دقيق مفاد آنها در رسيدگى به اسناد و مدارک پرداخت‌ها.


- دريافت و نگهدارى صورت‌حساب‌هاى بانکي، اعلاميه‌ها و صدور برگه‌هاى محاسباتى و تنظيم صورت مغايرت بانکى.


- تنظيم و نگهدارى حساب‌ ماهانه و نهائى طرح‌هاى عمرانى و ارسال به‌موقع آن به مراجع قانونى ذيربط.

نيروى انسانى

- ادارهٔ حسابدارى طرح‌هاى عمرانى:


- رئيس (کارشناس)


- حسابدار مسئول


- حسابدار


- حسابدار