- بررسى و تحقيق در مورد قوانين و مقررات مرتبط با آموزش عالى و تحقيقات به‌منظور تشخيص اشکالات و نارسائى‌هاى موجود و ارائهٔ راه‌حلّ مناسب.


- تهيهٔ پيش‌نويس لوايح قانوني، تصويب‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، اصلاحيه‌ها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌هاى موردنياز با هماهنگى واحدهاى ذيربط و کسب نظر از اشخاص ذيصلاح در صورت لزوم.


- بررسى و اظهارنظر در مورد پيش‌نويس لوايح قانوني، طرح‌ها، تصويب‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هائى که از سوى معاونت‌ها و واحدهاى تابعه يا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى تنظيم و ارائه مى‌گردد.


- ارسال لوايح، اصلاحيه‌ها و پيشنهادات به مراجع ذيصلاح و پيگيرى آنها.


- ابلاغ قوانين و مقررات قانونى به واحدهاى ذيربط و تهيهٔ بخشنامه‌هاى موردنياز.


- بررسى و اظهارنظر در مورد قوانين و مقررات و رفع ابهامات موجود.


- ارتباط مستمر با مراجع مختلف قانونگذارى (از قبيل مجلس شوراى اسلامي، هيئت دولت و ساير مراجع ذيصلاح) و اعزام نماينده يا نمايندگان براى شرکت در جلسات مربوط با هدف جلب همکارى بيشتر آنان.


- هماهنگى و انجام امور مربوط به کميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون‌اساسي، تذکرات، سؤالات و نامه‌ها و شکايات ارجاعى از طرف نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.


- شرکت در کميسيون‌ها و جلسات هيئت دولت و مجلس شوراى اسلامى و همچنين انجام هماهنگى‌هاى لازم در مورد شرکت ساير مسئولين و کارشناسان ذيربط.


- تهيه و پاسخگوئى به شکايات و نامه‌هاى ارسالى از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با همکارى معاونت‌ها و واحدهاى مربوط.


- تهيه و تدوين پاسخ تذکرات و سؤالات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با همکارى واحدهاى مربوط.


- دفاع از لوايح مطروحه در هيئت دولت و مجلس شوراى اسلامى و همچنين طرح‌هاى قانونى مرتبط با آموزش عالى.


- نظارت، مشارکت، ارائهٔ پيشنهادات و انجام دفاعيات لازم از لايحهٔ بودجه و برنامه‌هاى پنج‌ساله در بخش آموزش عالى.


- جمع‌آورى قوانين، تصويب‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌ها و ساير مقررات مورد عمل و مرتبط با آموزش عالى و تحقيقات به‌منظور تنظيم مجموعهٔ مربوط و توزيع آن بين واحدها در صورت نياز.


- مطالعهٔ تطبيقى و تحقيقى در مورد قوانين حاکم بر آموزش عالى و تحقيقات در ساير کشورهاى جهان.


- بررسى صورت مذاکرات جلسات مجلس شوراى اسلامى و انجام اقدام مقتضى در مورد مطالبى که راجع‌به آموزش عالى مطرح مى‌گردد.


- انجام ساير وظايف محوله از طرف مقام مافوق.

نيروى انسانى

- دفتر امور مجلس:


- مديرکل


- معاون


- مسئول دفتر


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کارشناس


- کمک کارشناس


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کمک کارشناس