- تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و صدور حواله و انجام ساير وظايفى که در قانون محاسبات عمومى کشور تصريح و از سوى مقام وزارت تفويض مى‌گردد.


- نظارت بر انجام امور مربوط به تأمين نيروى انسانى موردنياز.


- نظارت بر انجام امور مربوط به رسيدگى به تخلفات ادارى کارکنان وزارتخانه با توجه به مقررات موضوعه.


- اجراء احکام صادره از طرف هيئت‌هاى رسيدگى به تخلفات ادارى و ساير مراجع ذيصلاح در موارد ضرورى.


- امضاء قراردادهاى مربوط به خريد کالا يا خدمات برحسب مورد.


- نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات استخدامى و مالى و ادارى.


- شرکت در کميسيون‌ها و جلسات علنى مجلس شوراى اسلامى و کميسيون‌هاى دولت برحسب مورد و ارائهٔ توضيحات و توجيهات لازم و دفاع از لوايح تصويب‌نامه‌هاى پيشنهادى.


- نظارت بر بررسى و تحقيق در مورد قوانين و مقررات لازم‌الاجراء در رابطه با آموزش عالى و تحقيقات.


- نظارت بر تهيهٔ پيش‌نويس لوايح قانونى و تصويب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌ها در صورت لزوم.


- نظارت بر انجام امور مربوط به کميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون‌اساسى.


- نظارت بر اقامهٔ دعوي، تعقيب و دفاع از دعاوى کيفرى و حقوقى مطروحه در مراجع ذيصلاح.


- نظارت مداوم بر جريان رسيدگى‌هاى قضائى و حقوقى بين‌المللى مربوط و اقامهٔ دعاوى بين‌المللى در صورت لزوم و تعقيب و دفاع از دعاوى مزبور در مراجع صلاحيتدار بين‌المللى.


- نظارت بر بررسى حقوقى قراردادهاى داخلى و بين‌المللى ارجاعى.


- نظارت بر صلح و سازش دعاوى و اختلافات، انصراف از اقامهٔ دعوى يا تعقيب آن، ارجاع به داورى حسب قوانين و مقررات با رعايت اصل ۱۳۹ قانون‌اساسى.


- نظارت بر تعقيب و دفاع از دعاوى و شکايات عليه وزارتخانه و مؤسسات وابسته در مراجع ذيربط.


- نظارت و ارزشيابى مستمر فعاليت‌ها، برنامه‌ها، وظايف و مسئوليت‌هاى واحدها به‌منظور تشخيص ميزان پيشرفت، موانع و مشکلات موجود و ارائهٔ گزارش به مقام محترم وزارت که مالاً منجر به تقويت، تجديدنظر با توقف طرح‌ها و برنامه‌هاى در دست اجراء مى‌گردد.


- نظارت بر حسن اجراء برنامه‌هاى ارزشيابى و ملحوظ داشتن دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغى از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- نظارت بر حسن انجام وظايف واحدهاى تحت نظر.


- انجام ساير امور محوله از طرف وزير فرهنگ و آموزش عالى.


- نيروى انسانى حوزهٔ معاونت پشتيباني، حقوقى و امور مجلس:

- معاون


- مشاور


- رئيس دفتر


- کارشناس