- فراهم کردن موجبات شرکت اعضاء شوراى عالى برنامه‌ريزي، شوراى سرپرستان کميسيون‌ها يا گروه‌هاى اصلى برنامه‌هاى آموزشى و کميته‌هاى تخصصى در جلسات عادى و فوق‌العاده، تعيين دستور جلسات، تهيهٔ سوابق و تدوين پيشنويس برنامه‌ها و لوايح و ارسال دعوتنامه‌ها براى اعضاء.


- برگزار کردن جلسات گروه‌هاى مختلف برنامه‌ريزي، ادارهٔ جلسات و تهيه و تنظيم صورت‌جلسات، ويرايش مصوبات و برنامه‌ها، ابلاغ مصوّبات به واحدهاى ذيربط و ارسال آنها به دانشگاه‌ها و واحدهاى اجرائى.


- ثبت و نگهدارى مصوبات و اسناد مربوط به هر يک از مقولات مربوط به وظايف شورا و گروه‌هاى برنامه‌ريزى.


- ثبت و نگهدارى مصوبات و برنامه‌هاى اصلاح شدهٔ دانشگاه‌ها در خصوص آئين‌نامهٔ واگذارى اختيارات برنامه‌ريزى درسى به دانشگاه‌ها.


- تنظيم برنامه‌هاى آموزشى هر کدام به‌صورت يک کتابچه شامل تعريف، هدف و مشخصات کلي، عناوين درسي، ريز مواد و منابع اصلى و ارسال آنها به واحدهاى ذيربط.


- تهيه و تنظيم و تکميل پرونده‌هاى استخدامى مربوط به متقاضيان استخدام هيئت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى جهت طرح در گروه‌هاى برنامه‌ريزى آموزشى و کميته‌هاى تخصصى انجام امتحانات و انعکاس نتايج به کميته‌هاى تخصصى تشکيل جلسات مصاحبه و ارسال نتايج بررسى صلاحيت علمى متقاضيان به دفتر نظارت و ارزيابى آموزش عالى.


- تهيه و تدوين گزارشات، مجموعه‌ها، جزوات برنامه‌ها و آئين‌نامه‌ها، صورت‌جلسات مربوط به شوراى عالى برنامه‌ريزى و شوراى سرپرستان و کميسيون تدوين آئين‌نامه‌ها، کارنامهٔ شورا، خلاصهٔ مذاکرات (کتاب سال) و فهرست موضوعات و صورت مصوبات و ارسال آنها به مراجع ذيربط.


- بررسى اظهارنظر نسبت به برنامه‌هاى آموزشى که از طرف دانشگاه‌ها و نهادها و دستگاه‌هاى اجرائى جهت تصويب به شوراى عالى برنامه‌ريزى پيشنهاد مى‌شود.


- بررسى و اظهارنظر نسبت به برنامه‌ها و پيشنهاداتى که از سوى دانشگاه‌ها، دستگاه‌هاى اجرائى و نهادها در خصوص رشته‌هاى علمي، کاربردى و تربيت معلم مادهٔ ۷ آئين‌نامهٔ واگذارى اختيارات برنامه‌ريزى درسى به دانشگاه‌ها به دبيرخانهٔ شورا ارسال مى‌گردد.


- مطالعه و بررسى نامه‌ها و سؤالاتى که از طرف دانشگاه‌ها و نهادها و واحدهاى ستادى در خصوص تفسير آئين‌نامه‌ها و شوراى‌عالى برنامه‌ريزى ارسال مى‌شود.


- انجام ساير امور محوله در ارتباط با وظايف شورا که از طرف مقامات و مراجع ذيربط به دبيرخانه ارجاع مى‌شود.

نيروى انسانى

- دبيرخانهٔ شوراى‌عالى برنامه‌ريزى:


- دبير شوار (عضو هيئت علمى)


- عضو هيئت علمى


- مسئول دفتر


- ماشين‌نويس


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- متصدى امور دفترى


- بايگان


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس


- کمک کارشناس