- نظارت بر رعايت ضوابط و معيارهاى آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- ايجاد ارتباط و بازديد از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به‌منظور آشنائى و بررسى مسائل و مشکلات آموزشى آنان.


- بررسى و پيشنهاد توسعه، تجديد يا تعطيل واحدهاى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى در جهت همکارى با دفتر گسترش آموزش عالى.


- بررسى نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به اعضاء هيئت علمى آموزشى و همکارى در انجام امور استخدامى و تعيين محل خدمت آنان، همچنين همکارى در استخدام اتباع بيگانه که تمايل به عضويت در هيئت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى را دارند.


- نظارت بر حسن اجراء آئين‌نامه‌ها و مقررات آموزشى و همچنين تفسير و تعبير آئين‌نامه‌ها و مقررات مزبور و در صورت لزوم تهيهٔ پيشنهاد اصلاحى و ارائه به مراجع ذيربط.


- رسيدگى به مشکلات مربوط به امور آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى از نظر کادر آموزشى.


- ارزيابى ميزان پيشرفت برنامه‌هاى آموزشي، برنامه‌هاى درسى اجراء شده به‌منظور ارائهٔ پيشنهادات لازم جهت بهبود وضع آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- تحقيق و پژوهش در زمينهٔ بازده سرمايه‌گذارى‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و ارائهٔ طرح‌ها و پيشنهادهاى لازم به‌منظور رفع موانع و پيشرفت کار و بهبود امور آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات مزبور.


- ارائهٔ گزارشات منظم در مورد چگونگى وضع آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و اظهارنظر دربارهٔ کميت و کيفيت آنها و تغييرات حاصله.


- ارائهٔ پيشنهادات و نقطه‌نظرهاى مشورتى به معاون آموزشى در تدوين مقررات، ضوابط و آئين‌نامه‌هاى آموزشى.


- برگزارى سمينارها به‌منظور مبادلهٔ راه‌کارهاى اجرائى آموزش عالى و ارتقاء کيفيت.


- تنظيم خط‌مشيء نظارت بر امور آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى .


- نيروى انسانى دفتر نظارت و ارزيابى آموزش عالى:

- مدير کل (عضو هيئت علمى)


- معاون


- مسئول دفتر

گروه نظارت و ارزشيابى

- جمع‌آورى اطلاعات مربوط به امور آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالى و همکارى با ساير واحدهاى ذيربط در اين مورد.


- بررسى و تجريه و تحليل اطلاعات جمع‌آورى شده و تطبيق آنها با ضوابط و معيارهاى آموزشى مصوب و ارتقاء کيفيت و در صورت لزوم ارائه پيشنهادهاى لازم.


- انجام امور مربوط به دبيرخانهٔ شوراى نظارت و ارزيابى آموزش عالى مشتمل بر تشکيل کميته‌هاى هماهنگى تهيهٔ برنامه‌هاى زمان‌بندى شدهٔ ادوارى و موردى براى اعزام هيئت‌هاى نظارت به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و پژوهشي، ايجاد ارتباط و هماهنگى با معاونت‌هاى وزارتخانه، تهيه و تدوين صورت‌جلسات شورا و گزارش‌هاى نهائى هيئت‌هاى اعزامى در جهت تحقق مصوبات شوراى مذکور.


- انجام امور مربوط به دبيرخانهٔ شوراى نظارت و ارزيابى آموزش عالى مشتمل بر تشکيل کميته‌هاى هماهنگى تهيهٔ برنامه‌هاى زمان‌بندى شدهٔ ادوارى و موردى براى اعزام هيئت‌هاى نظارت به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و پژوهشي، ايجاد ارتباط و هماهنگى با معاونت‌هاى وزارتخانه، تهيه و تدوين صورت‌جلسات شورا و گزارش‌هاى نهائى هيئت‌هاى اعزامى در جهت تحقق مصوبات شوراى مذکور.


- بازديد از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و بررسى مسائل و مشکلات آموزشى آنها و ارائهٔ گزارشات توجيهى در جهت رفع مشکلات مربوط.


- تحقيق و پژوهش در زمينهٔ بازده سرمايه‌گذارى‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- تنظيم و ارائهٔ طرح‌ها و پيشنهادهاى لازم به‌منظور رفع موانع و پيشرفت کار و بهبود امور آموزشى مؤسسات آموزش عالى.


- تهيه و ارائهٔ گزارش‌هاى منظم مربوط به چگونگى وضع آموزشى دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشى عالى اظهارنظر دربارهٔ کميّت و کيفيت آنها و تغييرات حاصله.


- ارتباط مستمر با دفاتر نظارت و ارزيابى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهش از طريق مکاتبه و برگزارى سمينارها به‌منظور مبادلهٔ راه‌کارهاى اجرائى و ارتقاء کيفيت.


- همکارى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى در خصوص برگزارى کارگاه‌هاى روش تدريس و روش تحقيق.


- تنظيم خط‌مشيء نظارت بر امور آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- ارزيابى ميزان پيشرفت برنامه‌هاى آموزشي، برنامهٔ درسى اجراء شده به‌منظور ارائهٔ پيشنهادات لازم جهت بهبود وضع آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.

نيروى انسانى

- گروه نظارت و ارزشيابى:


- رئيس (عضو هيئت علمى)


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کاردان


- کمک کارشناس

گروه تأمين هيئت علمى

- تعين سهميهٔ بورس داخل و خارج دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- تخصيص مجوزهاى استخدامى مربوط به جذب اعضاء هيئت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- معرفى فارغ‌التحصيلان بورسيه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى جهت کسب اعلام نياز.


- همکارى در انجام امور مربوط به تبديل وضع استخدامى اعضاء هيئت علمي، استخدام اتباع بيگانهٔ علاقه‌مند به عضويت در هيئت علمى.


- انجام امور مربوط به جذب اعضاء هيئت علمى مربوط به قانون نحوهٔ تأمين هيئت علمى (طرح سربازى).

نيروى انسانى

- گروه تأمين هيئت علمى:


- رئيس (عضو هيئت علمى)


- عضو هيئت علمى


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کمک کارشناس