- فراهم ساختن زمينهٔ توسعهٔ مؤسسات آموزش عالى آزاد از طريق استفاده از امکانات موجود آموزش عالى و جلب مشارکت بخش خصوصى.


- بررسى پيشنهادهاى واصله براى ايجاد مؤسسات آموزش عالى آزاد و صدور مجوزهاى لازم.


- بررسى و تائيد اساسنامهٔ مؤسسات آموزش عالى آزاد.


- بازديد از فضاى کالبدي، امکانات و تجهيزات آموزشى و ادارى مؤسسات عالى آزاد.


- تدوين سياست‌ها و تنظيم مقررات آموزشى لازم براى برقرارى دوره‌هاى آموزش عالى آزاد.


- تلاش در جهت تأمين وسايل و امکانات موردنياز براى توسعهٔ دوره‌هاى آموزش عالى آزاد.


- تشکيل جلسات کميته‌هاى تخصصى مربوط به دوره‌هاى آموزش عالى آزاد.


- همکارى با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و غير دولتى جهت بازآموزى و آموزش تخصصى کارکنان آنها در قالب آئين‌نامهٔ آموزش‌هاى عالى آزاد.


- نظارت بر اجراء و عملکرد مؤسسات آموزش عالى آزاد و ارائه گزارش لازم به مراجع ذيربط.


- نظارت بر اجراء آزمون ورودى دوره‌هاى آموزش عالى آزاد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و مؤسسات آموزش عالى آزاد.


- جمع‌آورى و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار مربوط به مؤسسات آموزش عالى آزاد و دوره‌هاى آموزش عالى آزاد.


- پيگيرى در خصوص واگذارى تسهيلات لازم به مؤسسات آموزش عالى غير دولتى غير انتفاعى و مؤسسات آموزش عالى آزاد.


- نظارت بر امور انتقال، ميهمان شدن و تغيير رشتهٔ دانشجويان مؤسسات آموزش عالى غير دولتى غير انتفاعى.


- پيگيرى امور خاص دانشجويان مؤسسات آموزش عالى غير دولتى غير انتفاعى جهت ارائه به کميسيون موارد خاص معاونت دانشجوئى وزارت متبوع.


- همکارى با دفتر نظارت و ارزيابى آموزش عالى به‌منظور نظارت بر اجراء و عملکرد مؤسسات آموزش عالى غير دولتى غير انتفاعى و ارائهٔ گزارشات لازم به مراجع مربوط.


- پيگيرى امور مربوط به دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالى غير دولتى غير انتفاعى (نوع دوم) سابق.


- پيگيرى امور مربوط به دانش‌آموختگان دوره‌هاى آموزش عالى غير رسمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- مطالعات و پژوهش‌هاى لازم در زمينه‌هاى مربوط.


- ارائهٔ نقطه‌نظرات مشورتى به معاون آموزشى در تدوين مقررات موردنياز دوره‌هاى آموزش عالى آزاد.


- انجام ساير امور محوله از طرف معاون آموزشى.

نيروى انسانى

- دفتر آموزش‌هاى آزاد:


- مديرکل (عضو هيئت علمى)


- معاون


- مسئول دفتر.