- شناسائى مشکلات و موانع ايجاد و توسعهٔ دوره‌هاى تحصيلات تکميلى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و ارائهٔ راه‌حل‌هاى مناسب جهت رفع مشکلات مزبور و تقويت دوره‌هاى تحصيلات تکميلى موجود.


- انجام وظايف مربوط به دبيرخانهٔ ستاد تحصيلات تکميلى.


- مشارکت در تهيه و تدوين برنامه‌هاى توسعهٔ کمى و کيفى آموزش عالى و همکارى با واحدهاى ذيربط برحسب مورد.


- تنظيم آئين‌نامه‌ها و مقررات آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى براساس مصوبات مربوط به انجام امور مربوط به کميتهٔ تدوين آئين‌نامه‌ها.


- مطالعهٔ تطبيقى نظام‌هاى آموزش عالى برحسب ضرورت.


- ارائهٔ نظر و پيشنهاد براى عقد قرارداد همکارى‌هاى علمي، آموزشي، پژوهشى و فرهنگى با سازمان‌هاى تخصصى و بين‌المللى.


- بررسى نظام مطلوب آموزش عالى که از طرف مؤسسهٔ پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش عالى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى پيشنهاد مى‌گردد و فراهم ساختن زمينه‌هاى اجرائى آن پس از تصويب مراجع ذيصلاح.


- همکارى با دفتر نظارت و ارزيابى آموزش عالى در زمينهٔ نظارت و ارزيابى دوره‌هاى تحصيلات تکميلى دانشگاه‌ها.


- گردآورى آمار و اطلاعات موردنياز از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و تجزيه و تحليل آنها.


- تهيه و تدوين گزارش‌هاى ادوارى و ترجمه و تدوين مقالات مرتبط با آموزش عالى با تأکيد بر دوره‌هاى تحصيلات تکميلى.


- توزيع اعتبارات تخصيص‌يافته به دوره‌هاى تحصيلات تکميلى از محل اعتبارات بند الف تبصرهٔ ۱۷ قانون بودجهٔ کل کشور.


- انجام مطالعات و بررسى‌هاى لازم در زمينهٔ شناسائي، تربيت و جذب استعدادهاى درخشان.


- تهيه و تدوين سياست‌ها، آئين‌نامه‌ها و برنامه‌هاى شکوفاسازى استعدادهاى درخشان براى طرح در شوراى هدايت استعدادهاى درخشان.


- تهيه و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاى پشتيبانى از دانشگاه‌هاى مجرى دوره‌هاى خاص استعدادهاى درخشان براى طرح در شوراى هدايت استعدادهاى درخشان.


- انجام ساير امور محوله از سوى معاون آموزشى.

نيروى انسانى

- دفتر امور آموزشى و تحصيلات تکميلى:


- مديرکل (عضو هيئت علمى)


- معاون


- مسئول دفتر


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- متصدى امور دفترى