- فراهم آوردن زمينهٔ مناسب جهت ايجاد، توسعه و تقويت دوره‌هاى تحصيلات تکميلى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- مشارکت در تهيه و تدوين برنامه‌هاى توسعهٔ کمّى و کيفى آموزش عالى.


- نظارت بر انجام امور مربوط به تنظيم آئين‌نامه‌ها و مقررات آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- بررسى گزارش‌هاى جامع و توجيهى در مورد تأسيس، توسعه، ادغام و انحلال مؤسسات آموزش عالى با توجه به ضوابط و معيارهاى مصوّب و خط‌مشيء اساس وزارت فرهنگ و آموزش عالى در اين زمينه به‌منظور ارائه به شوراى گسترش آموزش عالى.


- نظارت بر تهيه و تنظيم و اصلاح اساسنامهٔ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى براى ارائه به شوراى گسترش آموزش عالى به‌منظور سير مراحل تصويب مراجع ذيربط.


- بررسى و تائيد گزارش‌هاى تهيه شده در مورد اساسنامهٔ مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى غير دولتى به‌منظور سير مراحل تصويب مراجع ذيربط.


- بررسى و تائيد گزارش‌هاى تهيه شده در مورد طرح‌هاى جامع دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى به‌منظور ارائه به شوراى گسترش آموزش عالى.


- نظارت بر اجراء ضوابط و معيارهاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- نظارت بر حسن اجراء آئين‌نامهٔ واگذارى اختيارات برنامه‌ريزى درسى به دانشگاه‌ها.


- بررسى و ارائهٔ گزارش چگونگى و ميزان استفاده از اختيارات آئين‌نامهٔ واگذارى برنامه‌ريزى درسى توسط دانشگاه‌ها و شوراى عالى برنامه‌ريزى در پايان هر سال.


- فراهم نمودن زمينه‌هاى لازم به‌منظور تحقق همکارى بين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى در خصوص امور آموزشى و علمى.


- هدايت و ارائهٔ رهنمودهاى لازم به واحدهاى مربوط در خصوص نحوهٔ بازديد از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به‌منظور آشنائى و بررسى مسائل و مشکلات آموزشى آنان.


- نظارت در انجام امور استخدامى اعضاء هيئت علمى آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و تعيين محل خدمت آنان و همچنين استخدام اتباع بيگانه که تمايل به عضويت در هيئت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى را دارند.


- نظارت در انجام امور مربوط به رسيدگى به مشکلات آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى از نظر کادر آموزشى.


- بررسى نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاى انجام شده در زمينهٔ بازدهٔ سرمايه‌گذارى‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- بررسى طرح‌ها و پيشنهادهاى ارائه شده به‌منظور رفع موانع و پيشرفت کار و بهبود امور آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- تعيين خط‌مشيء نظارت بر امور آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- بررسى گزارش‌هاى ارائه شده در مورد قراردادهاى همکارى آموزشى و پژوهشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى با مراکز و نهادهاى دولتى.


- نظارت بر تدوين مقررات آموزشى و شرايط لازم جهت برقرارى دوره‌هاى آموزشى آزاد.


- ايجاد هماهنگى‌هاى لازم به‌منظور همکارى با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و غير دولتى جهت بازآموزى و آموزش تخصصى افراد تحت نظارت.


- انجام ساير امور محوله از طرف مقام وزارت.


- نيروى انسانى معاونت آموزشى:

- معاون


- مشاور


- رئيس دفتر


- کارشناس