اهداف و وظايف

- همکارى با مجريان طرح‌ها در مورد مطالعه و تنظيم اصلاحيهٔ طرح‌هاى پيش‌بينى شده.


- همکارى در بررسى طرح‌هاى کالبدى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و تطبيق آنها با طرح‌هاى جامع آموزشى مربوط.


- بررسى طرح‌هاى تنظيم ارائه شده از طرف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و تشخيص اولويت آنها.


- رسيدگى و نظارت بر محاسبات مقدماتى پروژه‌هاى که توسط مهندسين مشاور جهت عقد قرارداد ارائه مى‌شود با همکارى مجريان طرح‌ها.


- نظارت بر اجراء طرح‌هاى مصوب ساختماني، تجهيزاتى و تزئيناتى طبق مقررات مربوطه و تهيهٔ گزارشات لازم در صورت لزوم با همکارى مجريان طرح‌ها.


- کسب اطلاعات دقيق و کامل از طرح‌هاى در دست اجراء به‌منظور تشخيص اولويت‌ها و دفاع از بودجهٔ پيشنهادى طرح‌ها در سازمان برنامه و بودجه و مراجع ديگر.


- همکارى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و سازمان برنامه و بودجه در مورد انتخاب پيمانکاران طبق مقررات با همکارى مجريان طرح‌ها.


- شرکت در جلسات و کميسيون‌هاى مربوط به تصويب مراحل مختلف انجام فعاليت‌هاى مربوط به طرح‌ها.


- فراهم آوردن امکانات در جهت انعقاد قرارداد مجريان با پيمانکاران و پيشرفت اجراء طرح‌هاى مصوب.


- بررسى و تصويب پروژه‌هائى که توسط مهندس مشاور رأساً تهيه مى‌شود با همکارى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- رسيدگى به‌صورت وضعيت‌هاى ارائه شده و تهيهٔ گزارشات لازم در اين مورد.


- رسيدگى به اختلافات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى با مقاطعه‌کاران و مهندسين مشاور.


- شرکت در جلسات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌هاى تنظيم شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و تهيهٔ گزارش لازم در صورت احتياج.


- بررسى و بازديد از طرح‌هاى نيمه‌تمام و در حال اجراء و تهيهٔ گزارشات لازم.


- برقرارى تماس و ارتباط با وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذيربط به‌منظور تهيه و تأمين نيازهاى مهندسين مشاور و طرح‌هاى عمرانى به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- تهيهٔ گزارش فنى از فعاليت‌هاى انجام شده مربوط به طرح‌هاى عمرانى مؤسسات آموزش عالى.


- انجام محاسبات فنى جهت کليهٔ کارهاى تأسيساتي، تعميراتى و تغييراتى.


- برقرارى ارتباط با سازمان‌هاى ذيربط به‌منظور تهيهٔ نقشه‌هاى ساختمانى و تأسيساتى موردنياز.


- تهيهٔ نقشه‌هاى ساختمانى و شبکهٔ تأسيساتى موجود در دانشگاه‌ها در صورت ضرورت.


- نگهدارى و ثبت و ضبط نقشه‌ها و صورت مشخصات و مدارک فنى و نظارت در اجراء طرح‌هاى ساختمانى و تأسيساتى.


- تهيه و تنظيم برنامه‌ها و طرح‌هاى عمرانى آموزش عالى در قالب برنامه‌هاى عمرانى کشور در چارچوب اعتبارات مصوب.


- انجام کليهٔ امور فني، اجرائى طرح‌هائى که قانوناً اجراء آنها برعهدهٔ وزارت فرهنگ و آموزش عالى مى‌باشد.


- کارشناس فنى امور مربوط به املاک و مستغلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و پيگيرى‌هاى لازم به‌منظور توسعه و گسترش فضاى کالبدى آنها.


- جمع‌آورى آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاى مربوط به اجراء طرح‌هاى عمرانى و ارائهٔ آنها به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى برحسب نياز.

نيروى انسانى

- ادارهٔ کل طرح‌هاى عمرانى:


- مديرکل


- معاون طرح و نظارت


- معاون امور اجرائى


- مسئول دفتر