- مکانيزه نمودن سيستم‌هاى دستى وزارت.


- سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى امور انفورماتيک وزارت.


- طراحي، پياده‌سازى و نگهدارى شبکه‌هاى کامپيوترى موردنياز وزارت و ارتباط آنها با شبکه‌هاى کامپيوترى دانشگاه‌ها.


- مطالعه، توسعه، تغيير، ترميم و بهينه‌سازى (Up Grading) نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و شبکه‌هاى کامپيوترى وزارت.


- برنامه‌ريزى جهت ضبط متناوب اطلاعات و آمارهاى کامپيوترى (Backup)


- حصول اطمينان از حفظ و نگهدارى اطلاعات و آمارهاى محرمانهٔ ضبط شده در سيستم‌ها کامپيوترى.


- راهنمائى استفاده‌کنندگان از سيستم‌هاى کامپيوترى.


- کارشناسى در خصوص محاسبه، تهيه و تنظيم بودجه و نظارت و کنترل هزينه‌هاى سرمايه‌اى و اجرائى خدمات مکانيزه.


- کارشناسى در خصوص تنظيم قراردادهاى خريد، طراحى و پياده‌سازى نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و شبکه‌هاى کامپيوترى موردنياز.


- تهيه و بايگانى آمارها، اطلاعات و گزارشات مرتبط با فعاليت‌هاى خدمات مکانيزه.


- ارزيابى متناوب سازمان و خدمات مکانيزه از نظر تخصص حرفه‌اي، تجربهٔ عمل، آموزش و سرپرستى.


- انجام ساير وظايف در ارتباط با خدمات ماشينى وزارتخانه.

نيروى انسانى

- دفتر امور رايانه‌اى:


- مديرکل


- معاون


- مسئول دفتر


- کارشناس متخصص فرابرى داده‌ها


- کارشناس فرابرى داده‌ها


- کارشناس جمع‌آورى اطلاعات


- کارشناس مسئول کنترل عمليات


- کارشناس کامپيوتر (سخت‌افزار)


- کارشناس کامپيوتر (نرم‌افزار)


- برنامه‌نويس کاربردى


- کاردان کامپيوتر (نرم‌افزار)


- اپراتور


- اپراتور


- اپراتور