- طراحى ساختار مناسب براى هدايت و برنامه‌ريزى مديريت تحول و بهره‌ورى در ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌ها، ضمن فراهم نمودن زمينهٔ مشارکت صاحب‌نظران.


- برنامه‌ريزى براى بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره‌ورى در فرآيند آموزش، تحقيق و فن‌آورى با عنايت به شايسته‌سالاري، ابتکار، خلاقيت و افزايش مشارکت و انعطاف سازمانى.


- برنامه‌ريزى و نظارت بر طراحي، بهينه‌سازى و انطباق نظام‌هاى مديريتى متناسب و موردنياز جهت اجراء برنامه‌هاى توسعهٔ آموزش عالى.


- انجام طرح‌هاى مطالعاتى مربوط به اصلاح ساختار و تشکيلات سازماني، ساختار نيروى انساني، فرهنگ سازماني، سيستم‌ها و روش‌هاى مورد عمل در ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشى تحت پوشش.


- انجام طرح‌هاى مطالعاتى براى تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح قوانين و مقررات با هدف ساده‌سازى و هماهنگ ساختن آنها.


- همکارى در زمينهٔ طراحى و استقرار نظام مناسب تصميم‌گيرى در نظام آموزش عالى به‌منظور تسهيل در انجام وظايف و رفع تداخل‌هاى موجود.


- برنامه‌ريزى و نظارت در زمينهٔ بررسى سيستم‌ها، روش‌ها و رويه‌هاى مورد عمل و امور جارى در وزارتخانه‌ و دانشگاه‌ها و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندى کارکنان و ارباب‌رجوع، تسهيل در انجام کارها و انطباق با نيازهاى جديد.


- ترويج استفاده از فن‌آورى نوين در عمليات ادارى و اجرائى و تلاش در جهت خودکارسازى عمليات و کاهش ارتباط مراجعان با کارکنان.


- تنظيم و ارائهٔ برنامهٔ تغيير و بهسازى فرهنگ سازمانى مبتنى بر افزايش وجدان کار، بهره‌ورى و مشارکت در برنامه‌هاى وزارتخانه.


- برنامه‌ريزى جهت اجراء نظام مديريت مشارکتى به‌منظور افزايش مشارکت کارکنان در بالا بردن کارآئى و اثربخشى واحدهاى اجرائى تحت پوشش و افزايش رضايت و توان کارى کارکنان.


- پشتيباني، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاى بهره‌ورى و تحول ادارى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و پژوهشى.


- برنامه‌ريزى به‌منظور اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاى مصوب ستاد برنامه‌ريزى تحول ادارى کشور و شوراى‌عالى ادارى کشور.


- برنامه‌ريزى جهت اجراء مصوبات شورا و کميسيون بهره‌ورى و تحول ادارى وزارتخانه.


- برنامه‌ريزى جهت ايجاد بانک اطلاعاتى در زمينهٔ مديريت تحول و بهره‌ورى و اساتيد و صاحب‌نظران خبره.


- ارزيابى عملکرد و تهيه و تنظيم گزارش ادوارى از اجراء برنامه‌هاى تحول ادارى و بهره‌ورى در وزارتخانه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ارائهٔ آن به واحدهاى ذيربط.


- برقرارى ارتباط با رسانه‌هاى ارتباط جمعى در راستاى تهيه و تنظيم، تکثير و پخش برنامه‌هاى آماده‌سازى فضاى سازمانى براى ايجاد تحول ادارى و بهره‌ورى.


- برنامه‌ريزى براى انتشار نشريه‌هاى خبري، اطلاعاتى و آموزشى مربوط به تحول ادارى و بهره‌ورى.


- اجراء برنامه‌هاى آموزشي، کارگاه‌هاى آموزشي، برگزارى کنگره، سمينار و گردهمائى در ارتباط با تحول ادارى و بهره‌ورى.


- ايجاد تمهيدات لازم به‌منظور تشويق و ترغيب مديران و مجريان مؤثر در نظام ادارى و ارتقاء بهره‌ورى.


- انجام ساير امور محوله.

نيروى انسانى

- دفتر تحول ادارى و بهره‌ورى:


- مديرکل (عضو هيئت علمي)


- معاون


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- مسئول دفتر


- بايگان


- کارشناس مسئول مطالعات تحول ادارى


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس مسئول قوانين و ساختار


- کارشناس