- جمع‌آورى اطلاعات موردنياز و تهيه و تنظيم بودجهٔ جارى وزارتخانه و رديف‌هاى وابسته برحسب برنامه‌ها و فعاليت‌ها.


- تلفيق و هماهنگى بودجهٔ پيشنهادى واحدها در چارچوب خط‌مشيءها و هدف‌هاى وزارتخانه و تنظيم بودجهٔ پيشنهادى وزارتخانه براساس دستورالعمل‌هاى صادره.


- تهيه و تنظيم موافقت‌نامه‌هاى لازم پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجهٔ کل کشور براساس فعاليت‌ها و برنامه‌ها.


- نظارت مستمر بر مصرف صحيح اعتبارات در قالب برنامه‌ها و فعاليت‌هاى مصوب.


- تنظيم پيشنهاد اصلاح بودجهٔ وزارتخانه.


- بررسى و رسيدگى بودجهٔ تفضيلى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- همکارى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه و تشکيلات.


- همکارى با واحدها و مسئولين ذيربط به‌منظور پيش‌بينى اعتبار موردنياز در بودجهٔ کل کشور براى پرداخت حق عضويت و سهميهٔ دولت جمهورى اسلامى ايران در مجامع و سازمان‌هاى بين‌المللى.


- هماهنگى با سازمان مديريت و برنامه‌ريزى در تهيه و تنظيم بودجهٔ دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها.


- شرکت در جلسات مربوط به رسيدگى و دفاع از بودجه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزى و مجلس شوراى اسلامى.


- پيش‌بينى اعتبارات ارزى وزارتخانه به‌منظور تأمين تجهيزات و لوازم و کتب و نشريات موردنياز واحدهاى تابعه.


- بررسى و تهيه و تنظيم نمودار تشکيلاتى و شرح وظايف و سازمان تفضيلى وزارتخانه.


- مطالعهٔ مداوم و مستمر در سازمان و وظايف واحدهاى تابعهٔ وزارتخانه به‌منظور تفکيک و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيرى از تکرار و تداخل وظايف.


- انجام بررسى‌هاى لازم به‌منظور برآورد نيروى انسانى موردنياز وزارتخانه با همکارى ادارهٔ کل امور ادارى.


- تهيهٔ شرح شغل لازم براى آن دسته از مشاغل وزارتخانه که با طبقات شغلى در طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل انطباق ندارد جهت ارائه به مراجع ذيربط براى تصويب.


- تشخيص و تعيين رشتهٔ شغلى پست‌هاى سازمانى با توجه به شرح وظايف پست و طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل.


- بررسى و ارائهٔ پيشنهاد لازم در زمينهٔ اصلاح طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل به مراجع ذيربط.


- بررسى و اعلام نظر در مورد دوره‌هاى آموزشى و کارآموزى از نظر انطباق با طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل.


- بررسى برگ تعيين مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بالاتصدى بودن آن و وجود اعتبار لازم و کافى براى تعيين حقوق و مزاياى افراد موردنياز.


- شرکت در جلسات کميتهٔ اجرائى قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى آن.


- انجام امور مربوط به آموزش و کارآموزى قبل و حين خدمت کارکنان وزارتخانه براساس دوره‌هاى آموزشى اعلام شده از سوى مراکز آموزشى ذيربط.


- انجام اقدامات لازم جهت برگزارى آزمون‌هاى مربوط به تصدى مشاغل کاردانى و کارشناسى و تشکيل جلسهٔ مربوط و برگزارى آزمون و اعلام نتيجه و صدور گواهينامه.


- بررسى و پيشنهاد ميزان فوق‌العادهٔ شغل مستخدمين با توجه به نوع کار و وظايف و مسئوليت‌ها برحسب ضرورت.


- انجام ساير امور محوله از طرف مقامات مافوق از جمله اعلام نظر در مورد پيش‌نويس طرح‌ها و آئين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاى ارجاعى.


- گردآورى اطلاعات آمارى در زمينهٔ بودجهٔ برنامه‌اى وزارتخانه و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- تجزيه و تحليل آمارى طرح‌هاى تدوين شده و همانندسازى مدل‌هاى آمارى براى استخراج نتايج تا مرحلهٔ تصميم‌گيرى.


- تهيه و تنظيم نمودارهاى آمارى موردنياز دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات.


- تخصيص از اوليه ثبت سفارشات مربوط به خريد مواد و تجهيزات دانشگاه‌ها.


- فهرست نمودن ثبت سفارشاتى که توسط وزارت بازرگانى و دفتر تجهيزات دانشگاه‌ها تائيد شده است و ارسال ثبت سفارشات به بانک مرکزى و پيگيرى آنها تا صدور فيش کامپيوترى.


- انجام مکاتبات لازم با بانک تجارت واحد ارزى و بانک مرکزى جمهورى اسلامى در رابطه با ارز موردنياز وزارتخانه و همچنين مکاتبه با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و رفع مشکلات ارزى آنها.


- نيروى انسانى دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات:

- مديرکل


- معاون


- معاون


- مسئول دفتر


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- بايگان

گروه بررسى برنامه و بودجه

- جمع‌آورى اطلاعات موردنياز و تهيه و تنظيم بودجهٔ جارى وزارتخانه و رديف‌هاى وابسته برحسب برنامه‌ها و فعاليت‌ها.


- تلفيق و هماهنگ ساختن بودجهٔ پيشنهادى واحدها در چارچوب خط‌مشيء و هدف کلى وزارتخانه و تنظيم بودجهٔ پيشنهادى وزارتخانه در قالب برنامه‌ها و فعاليت‌ها براساس دستورالعمل صادره.


- ارسال بودجهٔ پيشنهادى وزارتخانه و رديف‌هاى مربوط به سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ امتيازات تخصيص‌يافته برحسب فعاليت‌ها به واحدهاى ذيربط.


- پيگيرى تخصيص اعتبارات سه ماهه در سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ اعتبارات تخصيص‌يافته برحسب فعاليت‌ها به واحدهاى ذيربط.


- تهيهٔ گزارش‌هاى لازم براى مسئولين ذيربط.


- اعلام نظر دربارهٔ مسائل بودجه‌اى که از طرف معاونت طرح و توسعه ارجاع مى‌گردد.


- انجام امور مربوط به سهميه‌ها و حق عضويت‌هاى وزارت فرهنگ و آموزش عالى در مجامع بين‌المللى.


- تهيه موافقت‌نامه بودجهٔ جارى وزارتخانه و رديف‌هاى وابسته.


- بررسى و رسيدگى بودجهٔ تفضيلى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- همکارى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه.


- رسيدگى مستمر بر مصرف صحيح اعتبارات در قالب برنامه‌ها و فعاليت‌ها.


- تهيهٔ پيشنهاد ماده واحده، اصلاح يا متمم بودجه در صورت لزوم.


- بررسى و پيش‌بينى اعتبارات ارزى وزارتخانه.


- انجام ساير امور محوله.

گروه بررسى طبقه‌بندى مشاغل و آموزش کارکنان

- بررسى رسته‌ها و رشته‌هاى شغلى موجود در ارتباط با مشاغل وزارتخانه و پيشنهاد ادغام، حذف و يا ايجاد رشته‌هاى شغلى جديد با توجه به‌شرح وظايف پست‌هاى سازمانى مصوب و انعکاس آن به مراجع ذيربط.


- تهيهٔ شرح شغل لازم براى آن دسته از مشاغل وزارتخانه که با طبقات شغلى مندرج در طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل انطباق ندارد جهت ارائه به مراجع ذيربط براى تصويب.


- تشخيص و تعيين رشتهٔ شغلى پست‌هاى سازمانى با توجه به‌شرح وظايف پست و طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل.


- بررسى و ارائهٔ پيشنهاد لازم در زمينهٔ اصلاح طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل به مراجع ذيربط.


- بررسى و اعلام نظر در مورد دوره‌هاى آموزشى و يا کارآموزى از نظر انطباق با طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل.


- بررسى برگ تعيين مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بلاتصدى بودن آن.


- انجام امور مربوط به آموزش و کارآموزى قبل و حين خدمت کارکنان وزارتخانه براساس دوره‌هاى آموزشى اعلام شده از سوى مراکز آموزشى ذيربط.


- انجام اقدامات لازم جهت برگزارى آزمون‌هاى مربوط به تصدى مشاغل کاردانى و کارشناسى و تشکيل جلسات کميتهٔ مربوط و برگزارى آزمون و اعلام نتيجه و صدور گواهينامه.


- بررسى و پيشنهاد ميزان فوق‌العادهٔ شغل مستخدمين با توجه به نوع کار و وظايف و مسئوليت‌ها برحسب ضرورت.


- انجام ساير امور محوله.

گروه بررسى تشکيلات

- انجام بررسى‌هاى لازم به‌منظور برآورد نيروى انسانى وزارتخانه با همکارى ادارهٔ کل امور ادارى.


- مطالعهٔ مداوم و مستمر در سازمان و وظايف واحدهاى تابعهٔ وزارتخانه به‌منظور تفکيک و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيرى از تکرار و تداخل وظايف.


- تهيه و تنظيم نمودار تشکيلاتى و مجموعهٔ پست‌هاى سازمانى متناسب با وظايف و مسئوليت‌هاى واحدهاى تابعه.


- بررسى پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پست‌هاى سازمانى و شرح وظايف و تهيهٔ گزارشات لازم و انجام اقدامات ضرورى جهت رفع مشکلات سازمانى.


- برقرارى تماس با سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و تشکيل جلسات مربوط به دفاع از پست‌هاى پيشنهادى و يا اصلاح پست‌هاى مصوب.


- ابلاغ پست‌هاى مصوب و تغييرات سازمانى به واحدهاى ذيربط.


- تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين پست‌هاى مصوب و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب.


- همکارى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته در ارتباط با امور تشکيلات.