- نظارت بر امور مربوطه به تهيه و تنظيم بودجهٔ جارى وزارتخانه و رديف‌هاى وابسته برحسب برنامه‌ها و فعاليت‌ها در چارچوب خط‌مشيء‌ها و هدف‌هاى وزارتخانه براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط.


- نظارت بر تهيه و تنظيم بودجهٔ تفصيلى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- سياست‌گذارى در امور مربوط به بودجه و تشکيلات مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته.


- نظارت بر امور مربوط به تهيه و تنظيم موافقت‌نامه‌هاى لازم پس از تصويب و ابلاغ بودجهٔ کل کشور براساس فعاليت‌ها و برنامه‌ها.


- نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات در قالب برنامه‌ها و فعاليت‌هاى مصوب و قوانين و مقررات مربوط.


- نظارت بر انجام امور مربوط به تنظيم پيشنهاد اصلاح بودجهٔ وزارتخانه.


- شرکت در جلسات مربوط به رسيدگى و دفاع از بودجهٔ جارى آموزش عالى در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراى اسلامى.


- همکارى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه.


- هماهنگى در تنظيم بودجهٔ دانشگاه‌ها و وزارت با سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- نظارت بر امر پيش‌بينى اعتبارات ارزى وزارتخانه به‌منظور تأمين تجهيزات و لوازم و کتب و نشريات موردنياز واحدهاى تابعه.


- تهيه و تدوين شاخص‌هاى تنظيم بودجه و تشکيلات وزارت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشى و پژوهشى وابسته.


- نظارت بر امور مربوط به بررسى و تهيه و تنظيم نمودار تشکيلات و شرح وظايف و سازمان تفضيلى وزارتخانه.


- مطالعهٔ سيستم‌ها و روش‌هاى انجام کار و ارائهٔ سيستم‌ها و روش‌هاى مطلوب.


- نظارت بر اجراء طرح‌هاى طبقه‌بندى مشاغل و شرکت در جلسات کميتهٔ اجرائى قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى آن و کميتهٔ اجرائى طرح طبقه‌بندى مشاغل.


- نظارت بر اجراء برنامه‌هاى کارآموزى کارکنان وزارتخانه و طرح‌هاى آموزشى قبل و ضمن خدمت.


- نظارت بر امور مربوط به بررسى طرح‌هاى حاصل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى از نظر کالبدى.


- کنترل طرح‌هاى تهيه شده توسط مهندسين مشاور.


- هدايت و راهنمائى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى در جهت انتخاب مشاور و پيمانکار با توجه به گزارش عملکرد آنان در امر فضاهاى آموزشى و اطلاعات جمع‌آورى شده از عملکرد پيمانکاران.


- ارائهٔ راه‌حل مناسب جهت حلّ اختلافات به‌وجود آمده بين پيمانکاران يا دستگاه‌هاى اجرائى وابسته به وزارتخانه.


- کنترل امور مربوط به جمع‌آورى اطلاعات اعتبارى طرح‌هاى عمرانى دانشگاه‌ها و پيگيرى امور مربوط به تأمين کمبود اعتبار و تنظيم اعتبارات عمرانى دانشگاه‌ها در هر سال.


- هماهنگى با سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور به‌منظور تهيه و تنظيم طرح‌هاى عمرانى و تعيين اولويت در جهت اجراء طرح‌ها براساس بودجهٔ تعيين شده.


- اجراء طرح‌هاى عمرانى که براساس قانون بودجه، اعتبارات آن متمرکز بوده و مجرى آنها وزارت فرهنگ و آموزش عالى مى‌باشد.


- کنترل امور مربوط به تهيه و تنظيم استانداردهاى فضاهاى آموزشى و کمک آموزشى و تهيهٔ نقشه‌هاى تيپ.


- سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى امور خدمات ماشينى وزارت.


- نظارت بر ماشينى بودن سيستم‌هاى دستى وزارت.


- نظارت بر امور مربوط به طراحي، پياده‌سازى و نگهدارى شبکه‌هاى رايانه‌اى موردنياز وزارت و ارتباط آنها با شبکه‌هاى رايانه‌اى ساير دانشگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى به‌منظور اجراء مصوبات شوراى تحول ادارى و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات شوراى مذکور.


- برنامه‌ريزى به‌منظور اجراء مصوبات کميتهٔ بهره‌ورى وزارت و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات کميتهٔ مذکور.


- نظارت بر ايجاد بانک اطلاعاتى در زمينهٔ تحول ادارى و بهره‌وري، نظام پيشنهادها.


- نظارت بر انجام امور مربوط به پيشنهادهاى واصله از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى در مورد بهره‌وري، تحول ادارى و نظام پيشنهادها.


- سياست‌گذارى و نظارت بر عملکرد کميتهٔ بهره‌وري، شوراى تحول ادارى و دبيرخانهٔ نظام پيشنهادها.


- نظارت بر ارائهٔ طرح‌ها و برنامه‌هاى خاص اصلاحات ادارى در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشيء‌هاى ابلاغى ستاد برنامه‌ريزى تحول ادارى.


- نظارت بر انعکاس نظرات و پيشنهادات اصول و اصلاحى کميسيون‌هاى بهره‌ورى و تحول ادارى به ستاد برنامه‌ريزى تحول اداري، سازمان بهره‌ورى و ساير مراجع ذيربط.


- پيشنهاد سياست‌ها، خط‌مشيءها و راهبردهاى تحول ادارى به ستاد برنامه‌ريزى تحول ادارى.


- پيشنهاد سياست‌ها، خط‌مشيءها و راهبردهاى بهره‌ورى به سازمان ملى بهره‌ورى.


- هدايت و هماهنگى کميسيون‌هاى بهره‌ورى و تحول ادارى.


- نيروى انسانى حوزهٔ معاونت طرح و توسعه:

- معاون


- مشاور


- رئيس دفتر


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- کارشناس


- مسئول امور ستاد رفاهى


- کارشناس


- کارشناس


- کمک کارشناس


- متصدى امور دفترى و بايگانى


- مسئول امور مالى