- فراهم آوردن زمينهٔ مشارکت کارشناسانهٔ دانشگاهيان در فرآيند تصميم‌گيرى و تصميم‌سازى امور فرهنگى و اجتماعى کشور و آموزش عالى.


- جذب مشارکت کارشناسانهٔ دانشگاهيان به‌منظور تحليل وضع موجود دانشگاه‌ها از نظر اجتماعي، فرهنگى و ترسيم چشم‌اندازها براى تصميم‌گيرى و برنامه‌ريزى‌هاى آموزش عالى.


- تقويت همکارى‌هاى علمى و پژوهشى به‌ويژه در عرصه‌هاى فرهنگى و اجتماعى ميان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشى با حوزه‌هاى علميه.


- تقويت همکارى‌هاى پژوهشى ميان کارشناسان و محققان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و حوزه‌هاى علميه به‌منظور توسعه و تعميق هدف‌ها، آرمان‌ها و ارزش‌هاى اسلامى و ملى در دانشگاه‌ها و برنامه‌ريزى براى دستيابى به دانشگاه مطلوب و اسلامى.


- مسئله‌يابى و زمينه‌يابى براى ساماندهى پژوهش‌هاى فرهنگى و اجتماعى موردنياز جامعه از طريق دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى با هماهنگى و همکارى معاونت پژوهشى.


- انجام اقدامات لازم براى حمايت از مطالعات مربوط به مبانى نظرى توسعهٔ فرهنگى و مسائل اساسى فرهنگى جامعه.


- برنامه‌ريزى در جهت شناخت، بازآفرينى و توسعهٔ فرهنگ، معارف و تمدن اسلامي، ايرانى.


- انتقال تجربيات فرهنگى و اجتماعى دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى درسطح ملى و بين‌المللى با همکارى دفتر همکارى‌هاى علمى و بين‌المللى.


- ساماندهى مطالعات و تحقيقات فرهنگى و اجتماعى دانشگاه‌ها با همکارى ساير دستگاه‌هاى فرهنگى و اجرائى کشور با هدف تهيه و تدوين برنامهٔ جامع فرهنگى دانشگاه‌ها.


- مطالعه براى تدوين طرح‌هائى در جهت پرورش استعدادها، بروز خلاقيت فرهنگى و هنرى دانشجويان و از اين طريق کمک به ايجاد فضاى معنوى و فرهنگى در محيط‌هاى آموزشى.


- مطالعه و پژوهش به‌منظور ايجاد نظام ارزشيابى مناسب فعاليت‌هاى فرهنگي، هنرى و اجتماعى دانشگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى براى سوق دادن پژوهش‌هاى دانشجوئى به‌ويژه در مقاطع کارشناسى ارشد و دکترا در جهت رفع نيازهاى فرهنگى و اجتماعى نهادهاى فرهنگى و اجتماعى با هماهنگى معاونت پژوهشى.


- ايجاد بانک اطلاعات و ايجاد پايگاه اطلاع‌رسانى براى استفادهٔ دانشگاهيان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- ايجاد و گسترش ارتباط با مراکز فرهنگى داخل و خارج و همچنين همکارى با محققان، استادان و دانشجويان.


- برنامه‌ريزى براى توسعهٔ مطالعات و تحقيقات مربوط به ايران‌شناسى و تمدن اسلامى.


- پژوهش و برنامه‌ريزى براى توسعهٔ هماهنگ، متوازن و همه‌جانبه فعاليت‌هاى فرهنگي، اجتماعى در دانشگاه‌ها.


- مطالعه و برنامه‌‌ريزى به‌منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاى کوتاه‌مدت فرهنگى و اجتماعى وزارتخانه.


- شرکت در مراسم و کنگره‌هاى داخلى بين‌المللى مربوط به امور فرهنگى و اجتماعى آموزش عالى حسب مورد.


- مطالعه و الگوسازى فعاليت‌هاى فرهنگى مطلوب و معيار در دانشگاه‌ها.


- انجام طرح‌هاى پژوهشي، بنيادي، توسعه‌اى و کاربردى حسب نياز وزارت.


- مطالعه و شناسائى نيازهاى گوناگون تحقيقات فرهنگى و اجتماعى آموزش عالى.


- ارائهٔ خدمات مشاوره‌اى در زمينه‌هاى علمي، فرهنگى و اجتماعى به مؤسسات و نهادهاى فرهنگى داخل و خارج از کشور.


- انجام مطالعات تطبيقى به‌منظور تدوين روند مناسب توسعهٔ مشارکت زنان.


- بررسى ميزان انطباق روند توسعهٔ علمى و مشارکت زنان با تصميمات و توافق‌هاى بين‌المللى.


- تبيين زمينه‌هاى نظرى افزايش مشارکت زنان در حوزهٔ مسائل ديني، فرهنگى و اجتماعى به‌منظور سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى در جامعه و دانشگاه در قالب طرح‌هاى تحقيقاتى و مطالعاتى.


- جلب مشارکت مراکز تحقيقاتى علمى و دانشگاهى و ايجاد ارتباط مستمر و راهگشا با آنان به‌منظور پشتيبانى علمى نهادهاى فرهنگى و اجتماعى مرتبط با زنان.


- بررسى وضعيت حوزهٔ ميان رشته‌اى و تخصصى ”مطالعات زنان“ در خارج از کشور و ضرورت راه‌اندازى آن در سيستم آموزش عالى کشور با توجه به نيازهاى فرهنگى و اجتماعى موجود.


- شناخت وضعيت موجود استاتيد زن و پيشنهاد برنامه‌هائى براى بهبود شرايط و متناسب کردن امکانات علمى رفاهى دانشگاه‌ها به‌منظور فراهم آوردن زمينه‌هاى مناسب براى رشد علمى اعضاء هيئت علمى زن در دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته.


- بررسى وضعيت موجود دانشجويان دفتر و ارائهٔ پيشنهادهائى براى متناسب کردن امکانات علمى رفاهى دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى به نسبت دانشجويان دختر و ارائهٔ راهکارهائى براى بهبود و افزايش مشارکت علمى و اجتماعى آنان در محيط‌هاى دانشگاهى.


- بررسى معضلات و موانع حضور زنان و ارائهٔ پيشنهادها و راهکارهاى علمى به‌منظور ارتقاء زنان توانا به سطح مديريت در وزارت، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى.


- شناسائى و معرفى انديشمندان و مفاخر دانشگاهى زن.


- انجام ساير امور محوله در امور پژوهشى از سوى معاونت و يا دفتر امور فرهنگى و اجتماعى.

نيروى انسانى

- دفتر برنامه‌ريزى اجتماعى و مطالعات فرهنگى:


- مديرکل


- معاون و مسئول مطالعات زنان


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس امور شوراها و مجامع فرهنگى و اجتماعى


- مسئول دفتر


- متصدى امور دفترى و بايگانى