- برنامه‌ريزى به‌منظور تحقق و اجراء برنامه‌هاى فرهنگي، هنرى و اجتماعى مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالى و معاونت فرهنگى و اجتماعى.


- جمع‌آورى اطلاعات و تهيه و تنظيم برنامه و بودجهٔ سالانه و جارى امور فرهنگى و اجتماعى دانشگاه‌ها و ارائهٔ آن به معاونت فرهنگى و اجتماعى جهت انعکاس به معاونت طرح و توسعه و معاونت پشتيبانى و امور مجلس به‌منظور انجام اقدامات لازم.


- ايجاد هماهنگى برنامه‌ها و فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى دانشگاه‌ها و پيگيرى و نظارت بر فعاليت‌ها براى اطمينان از حصول نتايج مورد انتظار.


- برنامه‌ريزى و ايجاد مکانيزم‌هاى لازم براى گسترش و تعميق مشارکت اجتماعى و فرهنگى دانشگاهيان در عرصهٔ فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى.


- ايجاد راهکارهاى لازم براى حمايت فرهنگى از دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگى و اجتماعى آن.


- برنامه‌ريزى براى قانونمند و کردن فعاليت‌ها و برنامه‌هاى فرهنگى در دانشگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى براى پرورش استعدادها، بروز خلاقيت‌ها و غنى‌سازى اوقات فراغت دانشجويان.


- تدوين ضوابط براى حمايت و قدردانى از استادان، دانشجويان، کارکنان و مراکز تشکل‌هاى موفق در فعاليت‌هاى فرهنگي، هنرى و اجتماعى.


- زمينه‌سازى براى اجراء طرح‌هاى فرهنگى گسترده در دانشگاه‌ها با همکارى دستگاه‌هاى ذيربط.


- مبادلات و همکارى‌هاى فرهنگى با مؤسسات داخلى و خارجى.


- حمايت از توليدات فرهنگى و هنرى برجستهٔ دانشگاه‌ها با توجه به ضوابط و سياست‌هاى مصوب.


- برنامه‌ريزى و تلاش براى ايجاد رقابت سالم و توأم با محبت و صميمت ميان تشکل‌هاى اسلامى در فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى.


- تلاش براى ارتقاء سطح آگاهى‌هاى فرهنگي، اعتقادي، اجتماعى و سياسى دانشجويان به‌ويژه دانشجويان عضو.


- تشکل‌هاى اسلامى و فرهنگى دانشگاه‌ها و گروه‌هاى فعال فرهنگى و اجتماعى از طريق تدوين و توليدات فرهنگى با همکارى دفتر برنامه‌ريزى اجتماعى و مطالعات فرهنگى.


- تلاش براى اجراء قانون و ضوابط فرهنگى و هنرى مصوب و جلوگيرى از دخالت افراد و دستگاه‌هاى غير مسئول در فعاليت‌هاى فرهنگى دانشگاه‌ها.


- شرکت در جلسات مربوط به فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى دستگاه‌هاى مرتط با دانشگاه‌ها حسب مورد.


- حمايت از دست‌اندرکاران امور فرهنگي، هنرى و تبليغى دانشگاه‌ها.


- ايجاد امکانات و ملزومات موردنياز سمعى و بصرى به‌منظور مستندسازى فعاليت‌هاى فرهنگى و همچنين حمايت از فعاليت‌هاى فرهنگى و هنرى.


- فراهم کردن زمينه‌هاى لازم براى شکوفائى استعدادها و خلاقيت‌هاى دانشجويان با برگزارى جشنواره‌هاى فرهنگى و هنرى و نمايشگاه‌هاى سالانه و دو سالانه با همکارى مؤسسات آموزش عالى.


- برنامه‌ريزى براى گسترش و ارتقاء سطح آموزش هنرى و بهره‌گيرى از فنون جديد در توسعهٔ هنر اصيل در دانشگاه‌ها.


- اصلاح روش‌هاى ارزشيابى فعاليت‌هاى فرهنگي، هنرى و اجتماعى.


- ارتقاء سطح آگاهى‌هاى فرهنگي، اجتماعى و سياسى دست‌اندارکاران امور فرهنگى دانشگاه‌ها و توجه دادن آنان به مسائل اصلى جامعه و آشنا کردن آنها با پيشرفت‌هاى فرهنگى و هنرى ملى و جهانى.


- حمايت و تشويق از مراکز، گروه‌ها و افراد برجسته در فعاليت‌هاى فرهنگي، هنرى و اجتماعى دانشگاه‌ها.


- نظام‌دهى به امور فرهنگي، هنرى و اجتماعى و توسعهٔ مراکز فرهنگى و هنرى از طريق تهيهٔ طرح جامع فرهنگى و اجتماعى دانشگاه‌هاى کشور.


- اعمال نظارت، پيگيري، آموزش و ارائهٔ تسهيلات و هماهنگى سازمان‌ها و نهادهاى ذيربط براى بهبود کيفيت و فعاليت‌هاى فرهنگى و هنرى در دانشگاه‌‌ها.


- ايجاد تحرک در فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى از طريق برنامه‌ريزى و سياست‌گذارى امور تبليغى.


- تلاش براى شناساندن فعاليت‌هاى فرهنگي، هنرى و اجتماعى دانشگاه‌ها به جامعه و معرفى برترين‌ها براى تشويق و ترغيب دانشگاه‌ها در ارائهٔ فعاليت‌هاى فرهنگى با کيفيت برتر.


- هماهنگى و تبادل‌نظر مستمر با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به‌منظور برنامه‌ريزى همه‌جانبه و واقع‌بينانه‌تر و استفادهٔ بهينه از امکانات و توانائى‌هاى موجود در حوزه‌هاى ستادى و دانشگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى به‌منظور راه‌اندازى و گسترش فعاليت‌هاى دينى به‌منظور ارتقاء معرفت اسلامى در ميان دانشجويان و بروز خلاقيت‌ها و استعدادهاى دينى آنان.


- مطالعهٔ مستمر به‌منظور ارائهٔ روش‌هاى مناسب جهت تعميق ارزش‌ها مذهبى در برنامه‌هاى فرهنگي، هنرى و اجتماعى.


- برنامه‌ريزى براى گردآورى اطلاعات مستمر از فعاليت‌هاى دانشگاه‌ها براى ارائهٔ گزارش سالانه از عملکرد فرهنگى دانشگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى و تلاش براى ترويج و اعتلاء فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانى.


- استفاده از روش‌هاى نوين معرفى و آموزش و بهره‌بردارى از همهٔ ابزارهاى موجود از قبيل انتشار کتب، جزوات، نوارهاى صوتى و تصويري، ديسکت‌هاى کامپيوترى و ديگر امکانات و ابزارهاى انتقال اطلاعات براى توسعه، تقويت، تحرک و تنوع فعاليت‌هاى فرهنگى در دانشگاه‌ها.


- انجام ساير امور محوله از سوى معاونت.

نيروى انسانى

- دفتر امور فرهنگى:


- مديرکل


- معاون


- مسئول دفتر


- متصدى امور دفترى و بايگانى