- برنامه‌ريزى به‌منظور تحقق اهداف وزارت فرهنگ و آموزش عالى و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگي، شوراى فرهنگ عمومي، مجلس شوراى اسلامي، هيئت دولت و ساير نهادهاى ذيربط.


- مشارکت و همکارى با شوراى عالى انقلاب فرهنگى در طراحي، تدوين و توسعهٔ فعاليت‌هاى فرهنگى در دستگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى در جهت هماهنگى طرح‌ها و فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى در دانشگاه‌ها و پيگيرى فعاليت‌ها براى اطمينان از حصول نتايج مورد انتظار از آنها.


- ايجاد نظام مناسب براى سياست‌گذاري، ساماندهى و حمايت از فعاليت‌هاى فرهنگى و گسترش و تعميق فضاى معنوى و اسلامى در دانشگاه‌ها.


- تبيين وضعيت اجتماعى و فرهنگى دانشگاه‌ها به‌منظور ترسيم چشم‌اندازهاى آتى و ارائه به مراجع تصميم‌گير آموزش عالى کشور.


- برنامه‌ريزى براى گسترش و تعميق مشارکت اجتماعى و فرهنگى دانشگاهيان در دانشگاه و جامعه.


- مسئله‌يابى و فراهم آوردن زمينه‌هاى مناسب براى سازماندهى پژوهش‌هاى اجتماعى و فرهنگى موردنياز جامعه از طريق دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى با هماهنگى معاونت پژوهشى وزارت.


- انجام اقدامات لازم براى حمايت از مطالعات مربوط به مبانى نظرى توسعهٔ فرهنگى با هماهنگى معاونت پژوهشى و دستگاه‌هاى ذيربط.


- برنامه‌ريزى در جهت شناخت بازآفرينى و توسعهٔ فرهنگ، معارف و تمدن اسلامى و ايرانى در دانشگاه‌ها.


- انتقال تجربيات فرهنگى و اجتماعى دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى در سطوح ملي، منطقه‌اى و بين‌المللى با همکارى دفتر همکارى‌هاى علمى و بين‌المللى.


- کمک به ايجاد هماهنگى بين نهادهاى مختلف سياست‌گذارى مجرى در امور فرهنگى و اجتماعى دانشگاه‌ها.


- تسهيل در ارائهٔ خدمات، تدارکات، توليدات و ملزومات فرهنگى به دانشگاهيان.


- تبيين و تدوين طرح‌ها و راه‌کارهاى ضرورى براى ارتقاء نقش اجتماعى و فرهنگى آموزش عالى و تحقيقات در کشور.


- جلب مشارکت و به‌کارگيرى توانائى‌ها و امکانات نهادهاى اجرائي، اجتماعى و فرهنگى براى ارتقاء و گسترش فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى در دانشگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى در جهت ساماندهى مطالعات و تحقيقات فرهنگى و اجتماعى در دانشگاه‌ها با همکارى ساير دستگاه‌هاى فرهنگى و اجرائى کشور با هدف تهيه، تدوين و اجراء برنامهٔ جامع فرهنگى جمهورى اسلامى ايران.


- برنامه‌ريزى براى قانونمند کردن فعاليت‌ها و برنامه‌هاى فرهنگى و اجتماعى در دانشگاه‌ها و تدوين معيارهاى عمومى براى سهولت انجام آنها.


- حمايت از توسعهٔ تشکل‌ها دانشگاهى در زمينه‌هاى فرهنگي، هنري، اجتماعى و صنفى و تقويت نهادها و تشکل‌هاى اسلامى به‌منظور ارتقاء ارزش‌هاى معنوى و تحقق آرمان‌هاى انقلاب اسلامى در دانشگاه‌ها.


- کمک به پرورش استعدادها، بروز خلاقيت‌ها و غنى‌سازى اوقات فراغت دانشجويان و همچنين ايجاد فضاى معنوى در محيط‌هاى دانشگاهى از طريق جلب مشارکت و مساعد مراکز، کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌هاى دانشگاهى و طراحى برنامه‌هاى فرهنگي، هنري، اجتماعى و سياسى.


- ايجاد نظام ارزشيابى مناسب و قابل اجراء براى ارزيابى برنامه‌ها و فعاليت‌هاى فرهنگى در دانشگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى در جهت گسترش و رفع موانع فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى در چارچوب سياست‌هاى مصوب.


- برنامه‌ريزى و همکارى براى نشر، ترويج و مبادلهٔ تحقيقات و مطالعات فرهنگى در دانشگاه‌ها و جامعه.


- برنامه‌ريزى و تدوين ضوابط لازم براى حمايت و قدردانى از استادان، دانشجويان، کارکنان و مراکز و تشکل‌هاى موفق دانشگاهى در عرضهٔ فعاليت‌هاى فرهنگى و هنرى و اجتماعى.


- سوق دادن پژوهش‌هاى دانشجوئى به‌ويژه در حوزهٔ علوم انسانى در جهت رفع نيازهاى فرهنگى جامعه و نهادهاى فرهنگى و اجتماعى با هماهنگى معاونت پژوهشى.


- زمينه‌سازى براى اجراء طرح‌هاى فرهنگي، ملى و گسترده در دانشگاه‌هاى کشور و با همکارى سازمان‌ها و کنگره‌هاى فرهنگى و اجتماعى.


- برنامه‌ريزى براى ارائهٔ خدمات اطلاع‌رسانى و ايجاد پايگاه داده‌هاى فرهنگى و اجتماعى براى دانشگاهيان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- پاسخگوئى به نيازهاى بخش‌هاى مختلف فرهنگى نظير وزارتخانه‌هاى فرهنگي، رسانه‌ها و نهادهاى اجتماعى از طريق جلب همکارى معاونت آموزشى و پژوهشى و دانشجوئى وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى و همچنين انجام پژوهش‌هاى مستقل با همکارى‌هاى فى‌مابين.


- ايجاد و گسترش ارتباط با مراکز فرهنگى داخل و خارج و همچنين همکارى با محققان، استادان و دانشجويان به‌منظور توسعهٔ مطالعات و تحقيقات مربوط به ايران‌شناسى و تمدن اسلامى و ايرانى.


- تلاش براى اعتلاء سطح آگاهى‌هاى فرهنگي، اجتماعى و سياسى دانشگاهيان و آشنا کردن آنها با تازه‌ها و پيشرفت‌هاى فرهنگي، اجتماعى جهان.


- توسعه و تقويت همکارى‌هاى مطالعاتى و هم‌فکرى ميان صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه به‌منظور توسعه و تعميق هدف‌ها، آرمان‌ها و ارزش‌هاى اسلامى در دانشگاه‌ها و برنامه‌ريزى براى تحقق دانشگاه مطلوب و اسلامى.


- تلاش براى ارتقاء سطح کيفى شوراى فرهنگى دانشگاه‌ها براى بهبود مديريت و برنامه‌ريزى فرهنگى دانشگاه‌ها و تحقق برنامه‌هاى ارائه شده از سوى وزارت.


- برنامه‌ريزى براى توسعه، تقويت و هدايت امور فرهنگى و اجتماعى زنان در وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالى.


- توسعه و تقويت فعاليت‌هاى اجتماعى دانشگاه‌ها با حمايت از طرح‌ها و برنامه‌هاى اجتماعى - صنفى دانشجوئى.


- نيروى انسانى حوزهٔ معاونت فرهنگى و اجتماعى:

- معاون


- مشاور


- کارشناس


- رئيس دفتر