شرايط درخواست‌کننده

داشتن نسخه‌هاى دارويى بيش از ۳۰،۰۰۰ ريال در تهران و بيش از ۲۰،۰۰۰ ريال در ساير شهرها (سهم سازمان)

مدارک مورد نياز

ارائهٔ اصل نسخه به واحد دارويى دفتر اسناد پزشکى قبل از مراجعه به داروخانه و تأييد آن توسط دفتر

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم