شرايط درخواست‌کننده

کارگرى که در يک کارگاه مشمول تأمين اجتماعى مشغول به کار مى‌شود، براى بيمه کردن خود و دريافت دفترچهٔ خدمات درمانى بايد به شعبهٔ نزديک محل کار خود و نزد مسئول نام‌نويسى و صدور دفترچه مراجعه کند.

مدارک مورد نياز

۱. اظهارنامهٔ تکميل شده توسط بيمه شده و کارفرما


۲. اصل شناسنامهٔ بيمه شده و افراد تحت تکفّل وى


۳. عکس بيمه شده و در صورت تأهل عکس همسر و فرزندان تحت تکفل بالاى يک سال


۴. ثبت نام بيمه شده در فهرست حقوق و دستمزد يا براساس بازرسى انجام شده

محل مراجعه

تهران: شعبهٔ تأمين اجتماعى نزديک کارگاه


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، واحد نام‌نويسى و حساب‌هاى انفرادى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل ستادى ذيربط


شهرستان‌ها: شعبه مربوط