شرايط درخواست‌کننده

بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعى که توسط مراکز طرف قرارداد سازمان درمان شوند.

مدارک مورد نياز

۱. اعلام کتبى صورتحساب‌ها که در آن ماه مربوط مشخص باشد. هزينهٔ خدمات سرپايى و بسترى شدن و تعداد نسخ و صورتحساب‌هاى ايام بستري، به تفکيک در متن نامه ثبت شده، جمع کل آن توأماً به صورت تعداد و مبلغ کل هزينه مشخص باشد.


۲. ضميمه کردن و ارسال فهرست‌ها و صورتحساب‌هاى مربوط به دفاتر


۳. اعلام شمارهٔ حساب متقاضي


۴. ارائهٔ معرفى‌نامهٔ صادر شده توسط نمايندگان ناظر سازمان تأمين اجتماعي

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم