شرايط درخواست‌کننده

دانشجوى بورسيهٔ دولت جمهورى اسلامى ايران باشد.

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. تکميل فرم مربوط


۲. ارسال مدارک و پرسشنامهٔ ملصق به عکس متقاضى به وزارت امور خارجه


۳. ارسال مدارک از وزارت امور خارجه به وزارت فرهنگ و آموزش عالى و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکى


۴. تصميم‌گيرى و ارائهٔ نتيجه

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط