بيماران غيراورژانس

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. ارائه مشخصات و وضعيت بيمار و اطلاعات لازم ديگر


۲. انعکاس مراتب به نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور موردنظر براى اعزام بيمار


۳. مراجعه به پزشک و تعيين وقت ملاقات و هزينهٔ معالجه (اين کار را نمايندگى انجام مى‌دهد)


۴. اعلام مراتب به وزارت امور خارجه


۵. اطلاع به متقاضى

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ امور اجتماعى وزارت امور خارجه واقع در ساختمان شماره ۳، خيابان امام خميني

بيماران اورژانس و يا نيازمند به ارز

۱. چنانچه به عنوان جهانگرد کشور را ترک کرده و بيمار اورژانس شده‌اند، نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط با اخذ مدارک مستدل پزشکى و تأييد آن، مراتب را به ادارهٔ امور اجتماعى وزارت امور خارجه اعلام مى‌کند.


۲. چنانچه نياز به ارز باشد، نمايندگى با اخذ درخواست بيمار و نظريهٔ پزشک معالج، آن را تأييد و به اداره امور اجتماعى وزارت امور خارجه اعلام مى‌کند.


تذکر: بيمارانى که نياز به ارز دارند، مى‌بايست از طريق بستگان خود در مرکز نسبت به پيگيرى تقاضايشان در شوراى عالى پزشکي، و در صورت تخصيص ارز، پيگيرى صدور حواله ارز، اقدام کنند.

محل مراجعه

خارج از کشور: نمايندگى جمهورى اسلامى ايران


داخل کشور: تهران، ادارهٔ امور اجتماعى وزارت امور خارجه