درخواست‌کننده

شخص زندانى و يا بستگان وى

مراحل انجام کار

۱. شخص بازداشت شده بايد از مسئولان دولت پذيرنده تقاضا کند که موضوع دستگيرى‌اش را به اطلاع نمايندگى سياسى کشورش برسانند.


۲. مأمور کنسولى پس از اطلاع، درخواست ملاقات با زندانى مى‌کند


۳. نمايندگى گزارش ملاقات را همراه با مشخصات و اطلاعات مفيد ديگر و همچنين مشخصات بستگان زندانى در ايران، به وزارت امور خارجه ارسال خواهد کرد.


۴. نمايندگى موظف است از زمان دستگيرى تا پايان محاکمه و اجراى حکم، همواره در جريان وضعيت زندانى باشد و نسبت به بهبود شرايط زندان، انجام خواسته‌هاى زندانى و آزادى يا تخفيف در مجازات وى اقدام کند


۵. در مواردى که با کشور محل اقامت زنداني، قرارداد استرداد مجرمان و يا همکارى متقابل در امور جنايى داشته باشيم، بايد براساس آن عمل شود.

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط