شرايط درخواست‌کننده

ايرانيانى که مدتى از بستگان خود در خارج از کشور بى‌خبر مانده‌اند.

مدارک مورد نياز

۱. ارائه درخواست کتبى


۲. ارائه مشخصات کامل و اطلاعات مفيد دربارهٔ شخص موردنظر مثل مشخصات شناسنامه‌اى، نشانى و ...

محل مراجعه

تهران: خيابان امام خميني، ساختمان شماره ۳ وزارت امور خارجه، ادارهٔ امور اجتماعى