مراحل انجام کار

۱. اعلام موضوع دستگيرى از سوى مراجع قضايى به وزارت امور خارجه


۲. وزارت امور خارجه طبق کنوانسيون وين در مورد روابط کنسولي، علت دستگيرى و زندانى شدن تبعه خارجى را به نمايندگى سياسى آن کشور اعلام مى‌کند


۳. وزارت امور خارجه تسهيلات لازم جهت ملاقات با زندانيان خارجى را در صورت درخواست نمايندگى سياسى مربوط، فراهم مى‌کند.


تبصره: چنانچه مقامات رسمى کشوري، از نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در آن کشور، در خصوص زندانيان خارجى در ايران سئوال کنند، نمايندگى موظف است مراتب را با ذکر تقاضاى مربوط به مرکز منعکس کرده تا پس از بررسي، پاسخ لازم اعلام شود.

محل مراجعه

تهران: وزارت امور خارجه، ادارهٔ امور اجتماعى