شرايط درخواست‌کننده

داراى گواهينامهٔ رانندگى ايرانى باشد.

محل انجام کار

۱. چنانچه نياز به تأييد گواهينامه باشد، مراتب براى استعلام صحت صدور به مرکز منعکس مى‌گردد.


۲. پس از تأييد صحت صدور گواهينامه، مراتب به نمايندگى اعلام مى‌شود

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط