مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى مبنى بر تقاضاى کار به همراه شرح حال


۲. ارائهٔ تصوير مدارک تحصيلى و سوابق و تجربيات


۳. تکميل فرم مربوط به اشتغال اتباع بيگانه

مراحل انجام کار

۱. مدارک فوق توسط نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط از متقاضى اخذ و به وزارت امور خارجه براى بررسى و تصميم ارسال مى‌شود.


۲. نمايندگى پاسخ را دريافت و به متقاضى اعلام مى‌کند.

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط