شرايط درخواست‌کننده

بيمارانى که به خارج اعزام و معالجه شده‌اند.

مدارک موردنياز و مراحل انجام کار

۱. اصل کليهٔ مدارک پزشکى


۲. اصل و تصوير گذرنامه


۳. تصوير مجوز شوراى عالى پزشکى


۴. پرداخت وجه متداول براى تأييد مدارک

مراحل انجام کار

۱. احراز صحت صدور و تعلق اصل مدارک به بيمار


۲. تکميل و الصاق فرم متحدالشکل روى مدارک مذکور


۳. مهر و امضاى مدارک توسط امور کنسولى نمايندگى مربوط


۴. تحويل مدارک به متقاضى و يا ارسال به وزارت امور خارجه

محل مراجعه

خارج از کشور: امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط


تهران: وزارت امور خارجه، اداره امور اجتماعى