شرايط درخواست‌کننده

۱. مقيم خارج از کشور نباشد.


۲. شغل و منبع درآمد در خارج از کشور نداشته باشد


۳. توان مالى خريد بليط هواپيما را نداشته باشد.

مدارک موردنياز و مراحل انجام کار

۱. مراجعه به نمايندگى جمهورى اسلامى و تهيه و تکميل فرم مربوط


۲. تنظيم، امضا و تأييد و ارسال فرم به مرکز (وزارت امور خارجه)


۳. مراتب از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع فرد معرفى شده از سوى متقاضى رسيده تا نسبت به تهيهٔ بليت براى وى اقدام کند.

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط