شرايط درخواست‌کننده

۱. مراجعه به واحد ممنوع‌الخروجى ادارهٔ کل اطلاعات و خدمات مالياتى براى آگاهى از واحد مالياتى ذيربط


۲. مراجعه به واحد مالياتى ذيربط در تهران يا شهرستان‌ها براى پرداخت بدهى


۳. ارائه يا ارسال نامهٔ واحد مالياتى ذيربط مشعر بر درخواست رفع ممنوعيت خروج به ادارهٔ کل اطلاعات و خدمات مالياتى

مدارک مورد نياز

۱. ارائه برگ تأييد پرداخت بدهى و تقاضاى رفع ممنوع‌الخروجى از واحد مالياتى ذيربط به عنوان ادارهٔ کل اطلاعات و خدمات مالياتى


۲. بدون مراجعه هم رفع ممنوع‌الخروجى از کشور پس از وصول تقاضا انجام مى‌شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ساختمان مرکز وزارت امور اقتصادى و دارايي، ادارهٔ کل وصول و اجراى ماليات‌هاى تهران


۲. خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيد خندان، روبه‌روى مخابرات، کوچهٔ اشراقي، ادارهٔ کل وصول و اجراى ماليات‌هاى شرق و استان تهران

شهرستان‌ها

واحد مالياتى ذيربط


تذکر:در صورت تعجيل براى خروج از کشور، تنظيم ضمانت‌نامهٔ بانکى معادل کل بدهى يا واريز معادل بدهى به حساب سپرده مى‌تواند موجب رفع ممنوعيت خروج از کشور شود تا بعد از مراجعت به شکايت رسيدگى گردد.