شرايط درخواست‌کننده

انجام معامله

مدارک مورد نياز

۱. ارائه نامه از دفترخانهٔ اسناد رسمى يا قولنامهٔ تنظيم شده بين خريدار و فروشنده به حوزهٔ مالياتي


۲. پرداخت کليهٔ بدهى‌هاى مالياتى تا زمان واگذارى

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: حوزهٔ مالياتى ذيربط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

در تهران يا شهرستان‌ها:


ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، مراجعهٔ مؤدى به مميز کل مالياتى ذيربط براى رفع اختلاف و توافق و در صورت عدم توافق در مهلت مذکور، تسليم اعتراض کتبى به حوزهٔ مالياتى ذيربط