شرايط درخواست‌کننده

هر شخص حقيقى يا حقوقى مى‌‌تواند براى هر واحد مسکوني، تجاري، عمومي، توليدى و غيره در محدودهٔ خدماتى شرکت آب و فاضلاب ذيربط درخواست برقرارى يا هر گونه تغيير در انشعاب آب و فاضلاب کند. قبول درخواست برقرارى انشعاب (يا تغيير مشخصات آن)، منوط به حصول شرايط زير است:


۱. شرکت ظرفيت و امکانات لازم براى برقرارى يا تغيير انشعاب متقاضى را در محل مورد تقاضا داشته باشد.


۲. ملک موردنظر متقاضى کاملاً محصور و عملاً منفک از املاک مجاور باشد و بر و کف معبر در محل ملک توسط شهردارى مشخص شده باشد.


۳. موانعى براى انجام کار شرکت، از جمله حفارى محل موردنظر، وجود نداشته باشد.


۴. متقاضى هيچ‌گونه بدهى بابت بهاى آب و فاضلاب در محل موردنظر يا هر محل ديگرى به شرکت يا ساير شرکت‌‌هاى آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.


تبصرهٔ ۱. داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يکديگرند و کليهٔ مالکان املاک واقع در محدودهٔ طرح جمع‌آورى و دفع فاضلاب مکلف‌اند ظرف مدتى که دستگاه‌ها و شرکت‌هاى آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مى‌کنند تقاضاى نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينهٔ آن را پرداخت کنند، در غير اين صورت شرکت‌هاى آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاک خواهند بود. برقرارى مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينهٔ آن است.


تبصرهٔ ۲. انشعاب فاضلاب غيرخانگى به شرطى واگذار مى‌شود که کيفيت فاضلاب به هنگام تخليه در محل اتصال به شبکهٔ جمع‌‌آوري، به تشخيص شرکت و براساس مقررات و استانداردهاى مربوط، در حد مجاز باشد.

مدارک مورد نياز براى برقرارى انشعاب آب

۱. اصل و تصوير سند مالکيت، مدرک واگذارى زمين توسط يکى از دستگاه‌هاى مسئول، مدارک تصرف مالکانه يا حکم دادگاه يا مراجع ثبتى و قضايى ديگر


۲. اصل و تصوير پروانهٔ ساختمانى يا گواهى پايان‌کار ساختمان

مدارک موردنياز براى نصب انشعاب فاضلاب

آخرين قبض پرداخت آب‌بها

محل مراجعه

تهران: مناطق مستقل آب و فاضلاب


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات آب و فاضلاب

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر مدير منطقه


۲. واحد روابط عمومى شرکت آب و فاضلاب استان تهران


۳. دفتر رسيدگى به شکايات وزارت نيرو

استان‌ها و شهرستان‌ها

۱. ادارهٔ آب و فاضلاب


۲. دفتر رسيدگى به شکايات وزارت نيرو