شرايط درخواست‌کننده

هر شخص حقيقى يا حقوقى مى‌تواند براى هر واحد مسکوني، تجارى، عمومى، صنعتى، کشاورزى و غيره درخواست استفاده از برق يا هرگونه تغيير در انشعاب آن بکند.

مدارک مورد نياز

۱. براى مصارف توليدى کشاورزى: اصل و تصوير پروانه معتبر بهر‌ه‌بردارى صادره توسط سازمان‌هاى آب منطقه‌اى مربوط


۲. براى مصارف توليدى صنعت و معدن: اصل و تصوير يکى از مدارک زير از وزارتخانه‌هاى صنايع، معادن و فلزات، جهادسازندگي، کشاورزى يا واحدهاى وابستهٔ آنها که براى مدت قيد شده در آن معتبر باشند:


موافقت اصولى، پروانهٔ تأسيس، پروانهٔ بهره‌بردارى، کارت شناسايى، گواهى فعاليت صنعتى

محل مراجعه

تهران: مناطق هجده‌گانهٔ برق


استان‌ها و شهرستان‌ها: مناطق برق

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مناطق برق مربوط


۲. مرکز شرکت توزيع نيروى برق تهران


۳. واحد ارتباط مردمي، روابط عمومي، معاونت هماهنگى توزيع نيرو در شرکت برق منطقه‌اى تهران


۴. دفتر رسيدگى به شکايات وزارت نيرو

استان‌ها و شهرستان‌ها

۱. مناطق برق


۲. مراکز شرکت‌هاى توزيع


۳. دفتر رسيدگى به شکايات وزارت نيرو