شرايط درخواست‌کننده

۱. متقاضى بايد شخص مالک يا وکيل قانونى وى باشد.


۲. مديران مسئول شرکت‌ها يا وکيل يا نمايندهٔ رسمى آنها


۳. نمايندهٔ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتى با معرفى‌نامهٔ مسئول ذيربط


۴. نمايندهٔ نهادها و ساير دستگاه‌ها با معرفى‌نامهٔ مسئول ذيربط

مدارک مورد نياز

۱. براى مصرف کشاورزى (در مناطق محدوده): اصل تصوير سند مالکيت، اجاره‌نامهٔ اراضي، تکميل برگ‌هاى درخواست، تعهدنامه


۲. براى مصارف صنعتي، خدماتي، دامدارى و ... اصل تصوير سند مالکيت، اجاره‌نامهٔ اراضى و موافقت اصولى و گواهى مرجع ذيصلاح در زمينهٔ آب مورد نياز


۳. براى مصارف شرب و بهداشت خانگى (در مناطق ممنوعه): اصل و تصوير صند مالکيت زمين کمتر از دو هزار مترمربع و گواهى نبودن آب لوله‌کشي، تکميل برگ‌‌هاى درخواست و تعهدنامه


۴. براى مصارف شرب شهري، روستايى و شهرک‌ها: اصل و تصوير سند مالکيت محل حفر چاه، درخواست کتبى و تکميل برگ‌هاى درخواست و تعهدنامه به وسيلهٔ شرکت‌هاى آب و فاضلاب، وزارت جهاد سازندگى و وزارت مسکن و شهرسازى به حسب مورد

محل مراجعه

تهران: شهر ري، شهريار، دماوند، شميرانات، سازمان آب منطقه‌‌اى تهران، ادارهٔ کل امور آب استان تهران، امور حفاظت منابع آب


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات امور آب

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل امور آب استان تهران


۲. سازمان آب منطقه‌اى تهران


۳. دفتر رسيدگى به شکايات وزارت نيرو

استان‌ها و شهرستان‌ها

۱. ادارات امور آب


۲. دفتر رسيدگى به شکايات وزارت نيرو