پژوهشکدهٔ تعليم و تربيت (اهداف و تشکيلات)

در راستاى تحقق سياست‌هاى فوق و به‌منظور نهادى شدن امر تحقيق در آموزش و پرورش به پيشنهاد اين وزارتخانه و تصويب شوراى گسترش آموزش عالى در اواسط سال ۱۳۷۴ با تأسيس پژوهشکده تعليم و تربيت موافقت شد.


اين پژوهشکده از دى ماه ۱۳۷۴ با تشکيلاتى به‌شرح نمودار (تشکيلات پژوهشکده تعليم و تربيت وابسته به آموزش و پرورش) کار خود را آغاز کرد. تشکيلات پژوهشکده که به تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى رسيده است داراى هيئت امناء، رئيس پژوهشکده، دو معاون و ادارات خدمات ماشيني، خدمات پژوهشي، امور مالى و امور ادارى است. گروه‌هاى هفتگانهٔ پژوهشى اين پژوهشکده عبارت است از:


۱. گروه برنامه‌ريزى درسى و روش‌هاى تدريس


۲. گروه راهنمائى و مشاوره و روانشناسى تربيتى


۳. گروه پژوهشى و تربيت و تأمين نيروى انسانى


۴. گروه برنامه‌ريزى و اقتصاد تعليم و تربيت


۵. گروه پژوهشى آموزش فنى و حرفه‌اى


۶. گروه سازمان و مديريت آموزشى


۷. گروه آزمون‌سازى و ارزشيابى.


وظايف عمده هريک از گروه‌هاى پژوهشى عبارت است از:


۱. تهيه اولويت‌هاى موضوعات پژوهشى


۲. تهيه طرح‌هاى پژوهشى و اجراء آنها در زمينه تحقيقات بنيادي، به‌ويژه تحقيقات کاربردى


۳. همکارى با دانشگاه‌هاى مختلف کشور در مورد اجراء طرح‌هاى پژوهشى


۴. کمک مالى و فکرى به دانشجويان دوره کارشناسى ارشد و دکترى در پايان‌نامه‌هاى پژوهشى


۵. شرکت در گرد‌همائى‌هاى پژوهشى و انتشار يافته‌هاى پژوهشى.

اهم فعاليت‌ها

۱. تقويت توان پژوهشى با مساعدت دانشگاهيان و صاحبنظران امر تحقيق از طريق دعوت از آنان در تهيه طرح‌هاى تحقيقاتي، نظارت فنى بر طرح‌ها، عضويت در شوراها و کميته‌هاى تحقيقاتي، تدريس در کارگاه‌هاى روش تحقيق و شرکت و سخنرانى در گردهمائى‌هاى کشورى و استانى


۲. ارائه يافته‌هاى پژوهشى در همايش‌هاى سراسرى و منطقه‌اى


۳. برگزارى نشست‌هاى آموزشى و توجيهى کارشناسان تحقيق


۴. تهيه و اجراء طرح معلم پژوهنده


۵. تشکيل کارگاه‌هاى روش‌ تحقيق و آموزش استفاده از رايانه در تحقيق


۶. انتشار فصلنامه تعليم و تربيت و خبرنامهٔ پژوهشى


۷. تأميه پايگاه‌هاى چهارگانه بانک اطلاعات منابع آموزشى ERIC، بانک اطلاعات منابع روانشناسي، بانک چکيده رساله‌هاى دکترى بخش علوم انسانى و بانک فهرست نشريات ادوارى براى استفاده محققان و دانش‌پژوهان


۸. ايجاد کتابخانه و مرکز اسناد تخصصى


۹. همکارى با دانشگاه‌ها در پايان‌نامه‌هاى کارشناسى ارشد و دکترى


۱۰. انتشار تک‌نگاشت‌ها و کتاب‌هاى مختلف در زمينه تعليم و تربيت و روش‌هاى تحقيق


۱۱. برقرارى ارتباط با نهادهاى تحقيقاتى وابسته به يونسکو


۱۲. تصويب، هدايت و نظارت و ارزشيابى از ۷۵۴ طرح تحقيقى


۱۳. افزايش اعتبارات پژوهشى از ۸ دهم درصد در سال ۶۷ به ۱۳درصد در سال ۱۳۷۵.