قانون در علم حقوق، قاعده‌اى است که مقامات صلاحيتدار وضع و ابلاغ مى‌کنند و اين قاعده، متضمن مصلحت مردم و براى همه لازم‌الاتباع است (سازمان و قوانين آموزش و پرورش؛ ج ۲، ص ۱۲۴.).


امروزه به‌علت توسعهٔ روزافزون وظايف دولت‌ها و افزايش نظارت و دخالت در امور عمومي، اجراء قوانين در هر زمينه براى تعيين حدود وظايف و اختيارات دولت‌ها، مورد درخواست مردم بوده است؛ بنابراين قوانين هر جامعه، از جمله قوانين آموزش و پرورش، مبيّن حقوق و پاسخ‌دهندهٔ نيازهاى عمومى حال و آينده و دربرگيرندهٔ همهٔ مصالح اجتماعى و انتظارات مردم خواهد بود.


در ايران قوانين متعددى در زمينهٔ آموزش و پرورش وضع شده که به بعضى از آنها اشاره مى‌کنيم:


۱. قانون اساسى فرهنگ (معارف) (مصوب آبان ماه ۱۲۹۰).


۲. قانون ادارى وزارت معاف (مصوب ۱۲۸۹).


۳. قانون تأسيس شوراى عالى معارف (مصوب ۱۳۰۰).


۴. قانون تعليمات اجبارى (مصوب ۱۳۲۲).


۵. قانون تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش منطقه‌اى (مصوب ۱۳۴۸).


۶. قانون تربيت‌معلم و اجازهٔ تأسيس دانشسراهاى مقدماتى و عالى (مصوب اسفندماه ۱۳۱۲).


۷. قانون اجازه تأسيس دانشگاه تهران (مصوب خردادماه ۱۳۱۳).


۸. قانون تأسيس دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها (مصوب خردادماه ۱۳۲۸).


۹. قانون مربوط به سازمان و استقلال دانشسراى عالى (مصوب آذرماه ۱۳۳۸).


۱۰. قانون تعيين معاونان ثابت ادارى وزارتخانه‌ها (مصوب ۱۳۳۶).


۱۱. قانون تفکيک وزارت فرهنگ (مصوب آذرماه ۱۳۴۳).


۱۲. قانون تأسيس شوراى مرکزى دانشگاه‌ها (مصوب آذرماه ۱۳۴۴).


۱۳. قانون اساسنامه دانشسراى عالى تربيت‌معلم و تحقيقات تربيتى (مصوب تيرماه ۱۳۴۶).


۱۴. قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالى (مصوب بهمن‌ماه ۱۳۴۶).


۱۵. قانون تشکيل سازمان پژوهش و نوسازى آموزش (مصوب ۱۳۵۵).


۱۶. قانون تشکيل سازمان نوسازى و توسعه و تجهيز مدارس (مصوب ۱۳۵۴).


۱۷. قانون تشکيل شوراى عالى آموزش و پرورش (مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸).


۱۸. قانون تشکيل شوراى عالى هماهنگى آموزش فنى و حرفه‌اى (مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۵۹).


۱۹. قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش (مصوب بهمن ماه ۱۳۶۶).


۲۰. قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى (۱۳۶۸-۱۳۷۲) که در اين قانون به برنامه‌هاى آموزش و پرورش اشاره شده است (مصوب بهمن ‌ماه ۱۳۶۸).


۲۱. قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعى (مصوب ۱۳۶۶).


۲۲. اساسنامهٔ نهضت سوادآموزى جمهور‌اسلامى ايران (مصوب خرداد ماه ۱۳۶۳).


۲۳. قانون متعهدان خدمت در آموزش و پرورش (مصوب خرداد ماه ۱۳۶۹).


۲۴. قانون تأمين مسکن فرهنگيان و کارکنان آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۶۸).


۲۵. قانون تشکيل آموزش و پرورش استثنائى (مصوب ۱۳۶۹).


۲۶. قانون تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور (مصوب ۱۳۷۲).


۲۷. قانون اصلاح ماده يک لايحه قانون معافيت فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت‌معلم از خدمت زير پرچم (مصوب ۱۴/۲/۱۳۷۲).


۲۸. قانون عضويت مديريت‌هاى نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان در کميتهٔ برنامه‌ريزى استان (مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۲).


۲۹. قانون تعطيل واحدهاى آموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى که بدون اخذ مجوز قانونى دائر شده‌اند (مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲).


۳۰. قانون تعيين آغاز سال تحصيلى در مدارس (مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۶).