بخشنامه، شامل مقررات و دستورالعمل‌هائى است که از طرف مقامات بالاتر خطاب به مقامات و کارکنان زيردست براساس سلسله مراتب ادارى صادر مى‌شود. هدف اساسى از صدور بخشنامه، ارشاد و راهنمائى مقامات پائين‌تر از طرف مقامات بالاتر و ايجاد هماهنگى در اجراء مفاد قانون، تصويبنامه‌، اساسنامه و آئين‌نامه است. بخشنامه علاوه برجنبهٔ آموزشى و فرهنگي، مانند ساير مقررات اداري، جنبهٔ امرى و دستورى نيز دارد.


در وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالى و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، بخشنامه‌هاى متعددى صادر مى‌شود، از جمله:


- ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس‌هاى اول دبستان و ساير کلاس‌هاى ابتدائي، راهنمائى تحصيلى و متوسطه


- نقل و انتقال معلمان در هرسال تحصيلى


- استخدام معلمان پيمانى


- دستورالعمل انتخاب و تشويق معلمان نمونه


- دستورالعمل استخدام مربيان پرورشى


- دستورالعمل نحوهٔ ارزشيابى معلمان مدارس ابتدائي، راهنمائى تحصيلى و متوسطه


- ثبت‌نام دانش‌آموزان دورهٔ راهنمائى تحصيلى در شاخه‌هاى متوسطه فنى و حرفه‌اى


- نحوهٔ شرکت معلمان در کنکور فرهنگيان


- ضوابط شرکت در امتحان مراکز تربيت‌معلم


- نحوهٔ پرداخت هزينهٔ حق‌التدريس به معلمان و دبيران دوره‌هاى مختلف تحصيلى


- دستورالعمل انجام امتحانات داخلى و نهائى


از آنجا که تصويبنامه، آئين‌نامه، اساسنامه و بخشنامه از جمله تدابيرى هستند که معمولاً قوه مجريه براى انجام دادن وظايف و رسالت اجرائى خود انتخاب مى‌کند، به‌هيچ‌وجه نبايد با قوانين موضوع مغايرت داشته باشند.


(مجيدى همداني، على‌اصغر؛ سازمان و قوانين آموزش و پرورش؛ ج ۲، ص ۱۱۹.)