در تشکيلات جديد وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴، ادارهٔ کل تربيت‌معلم و ادارهٔ کل آموزش‌هاى ضمن خدمت در هم ادغام گرديده که زير نظر معاونت برنامه‌ريزى و تربيت نيروى انسانى فعاليت دارد. در تشکيلات جديد علاوه بر مديرکل، معاون آموزش و معاون امور دانشجويان پيش‌بينى شده است. در اين تشکيلات ۹۳ پست سازمانى وجود دارد هم‌چنين گروه‌ها و واحدهاى زير فعاليت دارند که در هر گروه تعدادى کارشناس و کاردان شاغل هستند:


۱. کارشناس مسئول ارزشيابى


۲. گروه برنامه‌ريزى آموزش‌هاى ضمن خدمت


۳. کارشناس مسئول گروه دانشجويان


۴. گروه برنامه‌ريزى امور توسعه و اشتغال


۵. گروه برنامه‌ريزى امور اجرائى


۶. گروه برنامه‌ريزى آموزشى دانشسراها و مراکز تربيت‌معلم.


علاوه بر گروه‌هاى فوق يک مرکز آموزشى با هفده پست سازمانى در تشکيلات اين اداره پيش‌بينى شده است. وظايف اداره کل تربيت‌معلم و آموزش نيروى انسانى متعدد است که اهم آنها عبارتند از:


- همکارى با سازمان سنجش کشور در انتخاب دانشجويان مراکز تربيت‌معلم


- همکارى با مراجع ذى‌ربط در برنامه‌ريزى آموزشى و درسى مراکز تربيت‌معلم


- انجام دادن مطالعات و تحقيقات لازم در مورد برنامه‌هاى مراکز تربيت‌معلم


- ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى در تربيت و تأمين نيروى انسانى مورد نياز وزارت آموزش و پرورش


- بررسى و تعيين نيازهاى آموزش ضمن خدمت (تخصصى و عمومي) داخل و خارج از کشور کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش


- تهيه و تدوين برنامه‌هاى مستمر آموزشى و کارآموزى‌ها و باز‌آموزى‌هاى درازمدت و کوتاه‌مدت در سطوح مختلف و مهارت‌هاى مورد نياز


- انجام دادن مطالعات و تحقيقات لازم در زمينهٔ محتوا و روش‌هاى مختلف آموزش ضمن خدمت


- ارزشيابى مستمر از فعاليت‌هاى مراکز آموزش ضمن خدمت استان‌ها و طرح‌ها و برنامه‌هاى آموزش‌ نيروى انسانى


- ايجاد ارتباط لازم با سازمان صدا و سيما، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به‌منظور فراهم‌کردن زمينهٔ ادامه تحصيل کارکنان ادارى و آموزشى وزارتخانه و افزايش اطلاعات و آگاهى‌هاى آنان.


نکته مهم و حائز اهميت در مورد دانشسراها و مراکز تربيت‌معلم در سال‌هاى تحصيلى ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ اين است که تعداد دانش‌آموز معلمان و دانشجويان مراکز تربيت‌معلم مرتباً کاهش يافته است. طبق آمار رسمى وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلى ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴، ۷۲ هزار و ۹۴۱ دانش‌آموز و دانشجو معلم در ۴۰۱ دانشسراى چهارساله، دوساله و مراکز تربيت‌معلم دوساله تحصيل کرده‌اند.


در سال تحصيلى ۱۳۷۴-۱۳۷۵ اين رقم به ۳۲ هزار و ۷۹۵ نفر رسيده است که اين تعداد در ۷۷ دانشسرا و ۱۲۱ مرکز تربيت‌معلم تحصيل مى‌کردند و اين تعداد در سال ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ به ۶۶ مرکز و ۱۰ هزار دانشجو کاهش يافته است. در مورد کاهش تعداد دانش‌آموز معلمان و دانشجويان مراکز تربيت‌معلم دوساله مراجع ذى‌ربط مهمترين دليل را کاهش دانش‌آموزان دورهٔ ابتدائى شهر و روستا و درنتيجه نياز نبودن به معلمان جديد در دورهٔ ابتدائى و راهنمائى مى‌دانند.


به‌نظر مى‌رسد که تحقيقى جامع در اين زمينه صورت نگرفته و برنامه توسعه يا محدودکردن مراکز، کمتر پشتوانهٔ پژوهشى داشته است و عوامل ديگرى نظير تغيير شاخص‌هاى تأسيس و گسترش مدارس و تعداد دانش‌آموزان و پايه در سطوح مختلف تحصيلى در شهر و روستا و هم‌چنين انتخاب معلمان و دبيران از طرق ديگر در محدودشدن مراکز تربيت‌معلم و دانشسراها مؤثر بوده است.