اهداف و وظايف کلى وزارت فرهنگ و آموزش عالى

اهداف کلى وزارت فرهنگ و آموزش عالى در جهت فراهم‌کردن زمينه تحقق اهداف پيش‌بينى شده در قانون تشکيل اين وزارتخانه و ساير قوانين و مقررات آموزش عالى و تحقيقات به‌شرح زير است:


- شناخت، توسعه و ارتقاء علوم و معارف در کشور


- تربيت و تأمين نيروى انسانى متخصص مورد نياز کشور


- فراهم‌آوردن زمينه‌هاى لازم براى توسعه تحقيقات، نوآورى و انتقال و جذب محيط‌هاى دانشگاهى و تحقيقاتى و تأمين و تضمين و تحکيم استقلال علمى - فرهنگى


- برنامه‌ريزى و ايجاد هماهنگى در توسعه آموزش عالى کشور


- حفظ و احياء و معرفى آثار فرهنگى کشور.


براى وزارت فرهنگ و آموزش عالى وظايف متعددى تعيين شده که اهم آنها عبارت است از:


۱. بررسى و ارائه هدف‌هاى اساسى و خط‌مشى‌هاى کلى و برنامه‌ريزى در سطوح مختلف آموزش عالى و پژوهش‌هاى علمى در کشور و ايجاد ارتباط ميان آنها


۲. تعيين اصول کلى برنامه‌هاى آموزشى و پژوهشى و فرهنگى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى


۳. تعيين ضوابط اساسى و مقررات آموزشى و پژوهشى و فرهنگى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى


۴. تدوين ضوابط علمي، آموزشي، پژوهشى و دانشجوئي، ادارى و مالي، استخدامى و تشکيلاتى متناسب و ايجاد هماهنگى لازم در امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى که مشمول قانون استخدام کشورى نيستند براساس قانون تشکيل هيئت‌هاى امناء و با توجه به نيازها و مقتضيات خاص هريک از سازمان‌هاى مذکور


۵. نظارت بر اجراء ضوابط و مقررات علمي، آموزشي، پژوهشي، ادارى و مالى و فرهنگى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى


۶. برنامه‌ريزى جامع توسعهٔ آموزش عالى و پژوهش‌هاى علمى به‌منظور تربيت نيروى انسانى متخصص مورد نياز کشور


۷. تعيين خط‌مشى کلى در مورد اعزام دانشجو به خارج و نظارت و سرپرستى بر امر اعزام بورسيه‌هاى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى ديگر که تحصيلات يا تحقيقات آنها به اخذ مدرک دانشگاهى منجر مى‌شود، با توجه به ضوابط قانون اعزام


۸. تعيين، هدايت و هماهنگى سرپرستى‌هاى دانشجوئى در خارج از کشور به‌منظور نظارت بر امور آموزشي، پژوهشى و فرهنگى دانشجويان ايرانى شاغل به تحصيل در خارج از کشور و ايجاد تسهيلات براى جذب و اشتغال آنها


۹. برنامه‌ريزى براى توسعه علوم و پژوهش‌هاى علمى و حمايت از محققان و صنعتگران کشور و ايجاد تسهيلات لازم براى فعاليت‌هاى پژوهشى


۱۰. نظارت بر امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و ارزشيابى از آنها (اعم از مؤسسات دولتى و غيردولتى)


۱۱. تعيين ضوابط تشخيص ارزشيابى علمى گواهينامه‌هاى آموزش عالى و پژوهش‌هاى علمى و دانشگاه‌ها و مؤسسات علمى خارج و تعيين ارزش مدارک مذکور


۱۲. ايجاد يا اجازه تأسيس يا تجهيز و توسعه هرگونه واحدِ آموزش عالى يا مؤسسه پژوهشي، نظارت و ارزيابى آنها و جلوگيرى از ادامه فعاليت يا انحلال هريک طبق مقررات آموزش عالى کشور


۱۳. ايجاد هماهنگى بين مصوبات هيئت‌هاى امناء و انجام دادن بررسى‌هاى لازم به‌منظور ابلاغ مصوبات اين هيئت‌ها براساس قانون تشکيل هيئت امناء


۱۴. برنامه‌ريزى در جهت توسعه روابط علمى بين‌المللى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و مشارکت در مجامع بين‌المللى و نظارت بر امور مربوط و انتقاد و تفاهم‌نامه‌ها


۱۵. برنامه‌ريزى براى گسترش همکارى‌هاى علمي، فرهنگي، تربيتى جمهورى‌اسلامى ايران در يونسکو و اداره و نظارت بر فعاليت‌هاى کميسيون ملى و نمايندگى ثابت جمهورى‌اسلامى ايران در يونسکو


۱۶. طرح و تدوين برنامه‌هاى تحقيقات فرهنگى دانشگاهى و برنامه‌ريزى براى ارتقاء فرهنگ اسلامى فعاليت‌هاى اجتماعى دانشگاه‌ها


۱۷. برنامه‌ريزى و ايجاد هماهنگى براى ارتقاء سطح فعاليت‌هاى هنرى و ورزشى و فعاليت‌هاى فوق‌برنامه دانشگاهى


۱۸. برنامه‌ريزى در جهت حفظ، احياء و معرفى ميراث فرهنگى کشور و انجام دادن پژوهش‌ها و کاوش‌هاى تحقيقاتى


۱۹. انتشار و توزيع کتب و مجلات علمى و فرهنگى و متون و مراجع تحقيقاتي، تاريخي، علمى و فرهنگى و فراهم‌آوردن تجهيزات و امکانات آموزشى و کمک آموزشى


۲۰. برنامه‌ريزى براى تقويت هيئت علمى دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى


۲۱. برنامه‌ريزى در جهت سنجش آموزش کشور و گزينش دانشجو از ميان داوطلبان


۲۲. برنامه‌ريزى و نظارت بر پيشرفت تحصيلى دانشجويان رزمنده، جانباز، آزاده و شاهد


۲۳. توسعه آموزش‌هاى تخصصى کوتاه‌مدت در کشور به‌نحوى‌ که بتواند پاسخگوى نياز جامعه به کسب علوم و فنون باشد


۲۴. بررسى و تصويب طرح‌هاى جامع دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى


۲۵. نظارت بر ايجاد و توسعه فضاهاى کالبدى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ايجاد خوابگاه‌هاى دانشجوئى.