اين دوره شامل پنج سال تحصيلِ رسمى است که از شش سالگى آغاز مى‌شود و مرحلهٔ اول آن آموزش همگانى نام دارد.