اين دوره معمولاً از سه سالگى آغاز مى‌شود و به ‌مدت آن دو تا سه سال بود. به‌تدريج و با توجه به نيازى که محسوس بود پيش از دبستان، دورهٔ يک‌سالهٔ آمادگى نيز ايجاد شد.